İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
İşin Adı Fuel Oil 4 Ve Motorin Alımı
İlan Tarihi 11.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 25.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/307990

1-İdarenin
a) Adresi : Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü- Reşatbey Mah.5 Ocak Cad.No:53 SEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3223441816 - 3223441911
c) Elektronik Posta Adresi : hsm01.idmi@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
15.000 Kg Fuel Oil 4 30.000 Litre Motorin 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Fuel Oil 4: Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü, Yüreğir Cumhuriyet Toplum Sağlığı Merkezi, Çifteminare Verem Savaş Dispanseri, Adana Sıtma ve Tropikal Hastalıklar Dispanseri Motorin: Tufanbeyli Toplum Sağlığı Merkezi, Aladağ Toplum Sağlığı Merkezi
c) Teslim tarihleri : Yüklenici firma tarafından 30.06.2017 tarihine kadar olan dönemde idarenin siparişi üzerine en geç 10 gün içinde peyder pey olarak teslimat yapılacaktır. Olağanüstü haller dışında teslimat kesinlikle mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. Boşaltma esnasında çevre güvenliğini Yüklenici Firma sağlayacaktır. Yüklenici malları,teknik ve idari şartnameler ile sözleşme şartlarına uygun olarak İdarenin göstereceği yerlere siparişe müteakip teslim edecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonu - Reşatbey Mahallesi 5 Ocak Cad.No:53 Seyhan/ADANA
b) Tarihi ve saati : 25.08.2016 - 14:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanun’un 3.maddesine göre alınması zorunlu Lisans Belgesi vereceklerdir.
1.İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alınmış, teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu tevsik eden lisans belgesini teklif zarfı ile birlikte sunacaktır.
2. İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu bayisi ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alınmış, bayi olduğunu tevsik eden lisans belgesini teklif zarfı ile birlikte sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 2 (iki) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü/Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şb.Müd./ Satın Alma Bir. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş