İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Mesleki Teknik Eğitim Merkezi (metem)-öğretmen Hüseyin Artunç
İşin Adı İthal Rus Linyit Kömürün Alımı
İlan Tarihi 11.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.08.2016 13:30:00
Son Teklif Tarihi 22.08.2016 13:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/315449

1-İdarenin
a) Adresi : YENIMAHALLE YOK 5 12700 O SOLHAN/BİNGÖL
b) Telefon ve faks numarası : 4267112240 - 4267112652
c) Elektronik Posta Adresi : 907012@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1-125 TON İTHAL RUS LİNYİT KÖMÜRÜ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : SOLHAN ÖĞRETMEN HÜSEYİN ARTUNÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ KÖMÜR AMBARI
c) Teslim tarihi : OKUL İDARESİNCE VERİLEN PROĞRAMA GÖRE MALOKULKÖMÜR AMBARINA GETİRİLİR,MUAYENE KOMİSYONU TARAFINDAN ANALİZİYAPILDIKTAN SONRA TESLİMAT YAPILIR


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : YENİMAHALE SOLHAN
b) Tarihi ve saati : 22.08.2016 - 13:30


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1-KATI YAKIT SATIŞ BELGESİ

2- BU İŞLE İŞTİGAL ETİĞİNE DAİR RESMİ BELGE ( TİCARET ODASI KAYIT BELGESİNDE VEYA SİCİL GAZETESİNDE BU İŞLE İŞTİGAL ETTİNE DAİR FAALİYET ALANLARINDA  YAKIT ALIM VE SATIMI GEÇİYORSA BELGE YETERLİDİR)

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İHALE ÜZERİNDE KALAN FİRMA ÖNCE NUMUNESİNİ GETİRİP GÖSTERECEK VE MUAYENE KOMİSYONU KABUL EDERSE KÖMÜR TESLİMİYAPILACAK5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı EKAPTAN İNDİRİLECEK.EKAPTAN İNDERMEYENLER EKAPTA KAYITLI OLMAK ŞARTIYLA SOLHAN MALMÜDÜRLÜĞÜNE BEDEL YATIRIP DEKONTU OKULA GETİRİP KİK E KAYIT YAPTIKTAN SONRA DÖKÜMANI ALABİLECEKLERDİR adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SOLHAN ÖĞRETMEN HÜSEYİN ARTUNÇMESLEKİVE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş