İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Sivas
İşin Adı 2016–2017 Eğitim Öğretim Yılı Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Temel Eğitim Okullarının (Anaokulu, İlkokul Ve Ortaokullar) Odun-Kömür Alım İşi
İlan Tarihi 11.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 29.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 29.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/306583

1-İdarenin
a) Adresi : KARATEPE MAHALLESİ ÖĞRETMENEVİ BİNASI KAT:1 58800 GÜRÜN/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 3467151775 - 3467151619
c) Elektronik Posta Adresi : gurun58@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
GÜRÜN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TEMEL EĞİTİM OKULLARINA 190 TON KÖMÜR (70-110 mm) , 46 TON KÖMÜR (18-60 mm) , 100 TON KURU ÇAM ODUNU ALIM İŞİ 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1Atatürk İlkokulu/Ortaokulu 2Cumhuriyet İlkokulu/Ortaokulu 3Kemal Özalper İlkokulu/Ortaokulu 4Kurultay İlkokulu 5Vali Tuncel İlkokulu 6İsmet Yılmaz İmam hatip Ortaokulu 7İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Öğretmenevi Deposu) 8Vilayetler Hizmet Birliği Gürün Anaokulu 9Suçatı İlkokulu/Ortaokulu 10Beypınar İlkokulu/Ortaokulu 11Ayvalı İlkokulu/Ortaokulu 12Yolgeçen İlkokulu/Ortaokulu 13Tepecik İlkokulu/Ortaokulu 14Sarıca İlkokulu/Ortaokulu 15Dudu Akdere Eskihamal İlkokulu/Ortaokulu 16Çamlıca İlkokulu/Ortaokulu 17Gökçeyazı İlkokulu 18Karadoruk İlkokulu 19Kavak İlkokulu 20Yazyurdu İlkokulu 21Koyunlu İlkokulu 22Göbekören İlkokulu 23Davulhüyük İlkokulu 24İncesu İlkokulu 25. Yeşildere İlkokulu
c) Teslim tarihi : Atatürk İlkokulu/Ortaokulu Cumhuriyet İlkokulu/Ortaokulu Kemal Özalper İlkokulu/Ortaokulu Kurultay İlkokulu Vali Tuncel İlkokulu İsmet Yılmaz İmam hatip Ortaokulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Öğretmenevi Deposu) Vilayetler Hizmet Birliği Gürün Anaokulu Suçatı İlkokulu/Ortaokulu Beypınar İlkokulu/Ortaokulu Ayvalı İlkokulu/Ortaokulu Yolgeçen İlkokulu/Ortaokulu Tepecik İlkokulu/Ortaokulu Sarıca İlkokulu/Ortaokulu Dudu Akdere Eskihamal İlkokulu/Ortaokulu Çamlıca İlkokulu/Ortaokulu Gökçeyazı İlkokulu Karadoruk İlkokulu Kavak İlkokulu Yazyurdu İlkokulu Koyunlu İlkokulu Göbekören İlkokulu Davulhüyük İlkokulu İncesu İlkokulu Yeşildere İlkokulu


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KARATEPE MAHALLESİ ÖĞRETMENEVİ BİNASI KAT. 1 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 58800 Gürün- SİVAS
b) Tarihi ve saati : 29.08.2016 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- Ürüne ait TSEK/TSE Kalite  Uygunluk Belgesi

2- Katı Yakıt Satıcı Kayıt Belgesi,

3- İthalatçılar için Kayıt Belgesi,

4- Üreticiler için Uygunluk İzin Belgesi,

5- Satıcılar için herhangi bir ilden alınmış, Katı Yakıt Satıcı Kayıt Belgesi ( Satıcı tarafından fotokopisi onaylı)

6- Kömürün satılacağı ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden Satış İzin Belgesi ( Aslı veya aslına uygunluğunun noterce onaylanmış sureti)

7- Satışı yapılan kömüre ait analiz raporları


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ

SİVAS ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜNDEN ALINAN SATIŞ İZİN BELGESİ (Aslı veya noter onaylı örneği )5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı GÜRÜN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GÜRÜN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş