İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğün
İşin Adı Pancar Nakliye Hizmeti İşi İhale Edilecektir
İlan Tarihi 11.08.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 23.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

Fabrikamız 2016/2017 Kampanya döneminde Toplam 13.000 ton pancarın Kovancılar Ziraat Bölge kantarından fabrikamıza karayoluyla nakliyesi Şartname ve Sözleşme esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. Açık İhale Usulü ile yapılan ihalede tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması veya herhangi bir nedenle sonuçlanamaması halinde ihaleye AÇIK EKSİLTME USULÜ VE PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir.

2016/2017 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmeti işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2016/300745

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Yurtbaşı Beldesi/Elazığ

b) Telefon ve faks numarası                :  0 424 251 28 75 - 79/0 424 251 24 14

c) Elektronik posta adresi                    :  -

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      : 

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  2016/2017 Kampanya döneminde Toplam 13.000 ton pancarın Kovancılar Ziraat Bölge kantarından fabrikamıza karayoluyla nakliyesi. Nakliye yapılacak kantar ve sevk programı ihale dokümanı ekinde verilecektir.

b) Yapılacağı yer                                 :  Elazığ Şeker Fabrikası (İhale dokümanında belirtilen kantarlardan)

c) İşin süresi                                       :  Fabrikanın kantar açılış tarihinden itibaren başlayıp kampanya bitiş tarihine kadar devam edecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Elazığ Şeker Fabrikası - Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  23.08.2016 Salı günü - Saat: 14.00

4 - İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Yurtbaşı Beldesi Elazığ) adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar:

İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.


Yeterlilik
Paylaş