İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü
İşin Adı 12 Kg Lık 100 Ad Ve 45 Kg Lık 300 Ad Lpg Tüp Alımı Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir
İlan Tarihi 11.08.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 19.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

İhale Kayıt No                              :  2016/287531

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27/E Merkez/ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası         :  0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  12 Kg'lık 100 Adet ve 45 Kg'lık 300 Adet ± % 30 Toleranslı LPG Tüp Gaz Alımı

b) Teslim yeri                               :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Malzeme Ambarı

c) Teslim tarihleri                          :  Teknik Şartnamemizde belirtilmiştir. Sözleşme imzalandıktan sonra İdarenin ihtiyacı oldukça peyder pey teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Son teklif verme tarihi ve saati :  19/08/2016 Cuma Günü Saat 14:00 de

4 - İhale; Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

5 - İhale dokümanı: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinden görülebilir ve 100,00 (Yüz TL) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 19.08.2016 Cuma günü saat 14:00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü haberleşme servisine verileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler, teklif edilen bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

Yeterlilik
Paylaş