İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (dhmi) Genel Müdürlüğü
İşin Adı 500 Ton Buz Önleyici/Buz Çözücü (De-Icıng) Sıvı Alım İşi Dhmi İhale Yönetmeliğinin 14 Üncü Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir
İlan Tarihi 11.08.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.08.2016 11:00:00
Son Teklif Tarihi 21.08.2016 11:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Dosya Numarası            :  2016/28

1 - Kuruluşun

a) Adresi                                 :  Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32    06560 YENİMAHALLE/ANKARA

b) Telefon ve Faks numarası  :  +90 (312) 204 2000 - 204 2340 - 204 2341 - 204 2348 - 204 2626 - 204 2878/Fax No: + 90 (312) 212 81 58

c) İhale dokümanının

   görülebileceği adresi            :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü, Zemin Kat Z-136 No.lu Oda.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Mal Alımı-500 Ton

b) Teslim yerleri                     :  Söz konusu malzeme İstanbul Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü depolarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                        :  İşin teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren azami 100 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı

b) Tarihi ve saati                     :  21/09/2016 saat 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İdari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.9. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

4.1.10. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş Deneyim Belgesi;

İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25 den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin imalatçı olduğunu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1 - İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2 - İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

3 - İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4 - İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5 - İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

4.2.3. İstekli, De-Icing sıvının donma noktası ve sıvının görünümüne ilişkin teknik şartnamenin 3.1 maddesinde belirtilen özelliklere ilişkin laboratuar sonuçlarını verecektir.

4.2.4. İstekli, De-Icing sıvı içindeki aktif madde miktarına ilişkin teknik şartname 3.2 maddesinde belirtilen laboratuvar sonuçlarını verecektir.

4.2.5. İstekli; Teknik Şartnamenin 3.3. maddesinde belirtildiği şekliyle Sıvı üretim tesisinin ismi, adresi ve sıvının Federal Havacılık Kurumu (FAA) onaylı AMS 1435 şartnamesi hükümlerine uygunluğunu belirten, bağımsız bir onay laboratuvarından alınmış olan ürün sertifikasını verecektir.

4.2.6. İstekliler; Teknik Şartnamenin 3.4. maddesinde belirtildiği şekliyle Şayet sıvı herhangi bir lisans altında veya taşeron bir firma tarafından üretiliyorsa, sanki sıvı yeni onaya sunulan bir ürünmüş gibi tüm testleri yapılmış, tarafsız makamlar tarafından onaylanmış ve AMS 1435 Şartnamesine ait sertifikasyon belgeleri üretici firma adına alınmış olacak ve istekli tarafından teklifle birlikte İdareye teslim edilecektir.

4.2.7. Doğal çevre koruması kapsamında, İstekli, teknik şartname 3.5 maddesinde belirtilen sıvı için tam bir akut sıvı zehirlilik test raporunu (acute aquatic toxicity testreport) verecektir.

4.2.8. İstekli sıvı ile ilgili olarak, Teknik Şartnamenin 3.6. maddesinde belirtildiği şekliyle EPA metotlarına uygun olarak yapılan ve bağımsız bir kurum tarafından tanzim edilen, bakterilerin su içerisindeki organik moleküllerini okside etme miktarı olarak da bilinen biyokimyasal oksijen gereksinimi (BOD) ve teorik oksijen gereksinimi (TOD) değerlerini belirten raporu verecektir.

4.2.9. İstekli, bağımsız bir üçüncü kurum tarafından hazırlanmış olan, teknik şartnamenin 3.7. maddesinde belirtilen test raporunu verecektir.

4.2.10. İstekli, sıvının raf ömrünü Teknik Şartnamenin 3.8. maddesinde belirtilen şekliyle teklifle birlikte İdareye teslim edecektir.

4.2.11. Teknik Dokümanlar;

İstekli, Teknik Şartnamenin 3.10., 3.11. maddelerinde istenilen detaylı bilgi, resim, katalog ve dokümanları verecektir.

4.2.12. Teknik Şartnameye Verilecek Cevaplar;

4.2.12.1. Teknik şartnameye sırası ile cevap verilecektir. Teknik Şartnameye verilen cevaplar açık ve net bir şekilde teknik resim, broşür ve benzeri dokümanlarla desteklenmek suretiyle ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Açıklamalarla birlikte sunulan teknik resim, broşür ve benzeri dokümanlar teknik şartnamenin ilgili maddeleri referans gösterilmek suretiyle verilecektir.

4.2.12.2. İstekli, Teknik Şartnamede istenen hususlarla ilgili olarak verilecek katalog/teknik doküman üzerinde Teknik Şartnamedeki madde numarası belirtilerek işaretleme yapacak ve her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Anti-Icing Sıvı Malzeme kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %12 (yüzde oniki) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100,-TL(Yüz Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığı istekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış istekli adres, vergi numarası vb. bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmış bir dilekçe ile İstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kişiye ait “istekli mümessili/temsilcisi” olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Dış Satı Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odadan satın alınabilir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilere doküman satışında EKAP’a kayıtlı olma şartı aranacaktır.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odaya elden teslim edebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu İhalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Kuruluşumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir.

Yeterlilik
Paylaş