İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Antalya İli Alanya İlçesi Milli Emlak Müdürlüğü
İşin Adı Taşınmazlar Satılacaktır
İlan Tarihi
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 23.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

No

İşlem

Meop

No

Taşınmaz Yeri

Ada/

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Cinsi

İmar Durumu

Fiili Durumu

Hazine Hissesi

Tahmini Bedel

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale

Tarihi:

İhale Saati

1

Satış

07030105434

Konaklı Mah.

(Telatiye)

358 / 8

1.872,35 m²

Tarla

Günübirlik Turizm Tesis Alanı

Yeşil Alan ve Çocuk Parkı

Tam

2.365.896,00-TL

709.750,00-TL

23.08.2016

10:00

2

Satış

07030100865

Mahmutlar Mah.

- /2572

1.100,25 m²

Hali Arazi

Tercihli Kullanım Alanı

Yeşil Alan ve Meyve Bahçesi

Tam

2.035.463,00-TL

610.630,00-TL

23.08.2016

12:00


 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte Alanya Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyonca yapılacaktır.

2 - 1 no.lu taşınmaz Kültür ve Turizm Bakanlığınca 09/09/2005 tarihinde onaylı 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında olup, taşınmazın tamamı Günübirlik Turizm Tesis Alanı içerisinde kalmaktadır. Taşınmaz üzerinde konaklama üniteleri içermeyen sadece günlük ihtiyaçları karşılamaya yönelik duş, gölgelik, soyunma kabini, wc, büfe, lokanta, pastane, çayhane vb. tesisler yapılabilir. Yan bahçeye çekme mesafesi 5 metredir. Maksimum E=0,20, yapı yüksekliği en fazla 4,50 m olacaktır. Aynı parsel bütününde kalan günübirlik turizm tesisleri, parsel içinde yapılacak turistik tesislerin tamamlayıcısı olabilir. İnşaat emsali imar parseli bütünü üzerinden hesaplanır, ancak İmar planında GT ile işaretli alanda yapılacak tesislerin toplam inşaat alanı GT ile gösterilen alanın 0,20 sini geçemez. Bu alanda minimum ifraz 1.000,00 m²’dir.

3 - 2 no.lu taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Tercihli Kullanım Alanında kalmaktadır. TAKS: 0,25 KAKS: 1,50 olmak üzere 6 kat olup, söz konusu parsel çekme sınırı içinde kaldığından tek başına inşaat yapılamaz.

4 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde talep edilmesi halinde Alanya Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir.

5 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış bedeli, talep edilmesi halinde 4706 SK 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Taşınmazlar satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

6 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

a) Geçici Teminatı (Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 2886 Sayılı Kanuna göre banka limiti ve kullandırılan limitleri de göstermesi ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Özel hukuk tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri.

d) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak girişim Beyannamesini (Beyannamenin düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur.) İhale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.

7 - Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan tüzel ve gerçek kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.

9 - Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Telefon: 0 242 511 66 28     Faks: 0 242 513 77 25 - www.milliemlak.gov.tr adresinden de takip edilebilir.


Yeterlilik
Paylaş