İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Ağrı Belediye Başkanlığı
İşin Adı Kapalı Kasa Araç Alımı
İlan Tarihi 12.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 23.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/317777

1-İdarenin
a) Adresi : Fırat Mahallesi Erzurum Caddesi Belediye Hizmet Binası 04100 MERKEZ AĞRI MERKEZ/AĞRI
b) Telefon ve faks numarası : 4722151190 - 4722152602
c) Elektronik Posta Adresi : agribel04@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 Adet Kapalı Kasa Sahipsiz Sokak Hayvanı Rehabilitasyon Aracı Alım İşi -Mal Alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Alım konusu Araç sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içinde teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Fırat Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi Belediye Hizmet Binası
b) Tarihi ve saati : 23.08.2016 - 10:00

Yeterlilik
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, veya teknolojik ürün deneyim belgesi

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İstekli, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik etmelidir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Tedarikçi; ihale konusu alımların garanti sürecinde hizmetin aksamaması için  teknik servis istasyonu olduğunu ihale dosyası içinde belgeleyecektir.

Tedarikçi; Araçlarda oluşabilecek her türlü arıza veya bakımlar için idaremizce tedarikçinin bildireceği faks numarasına idaremiz tarafından yapılacak faks bildiriminin ardından en geç 36 saat içinde tedariçinin görevlendirmiş olduğu teknik bir ekibi tamirat veya bakım için Ağrı İline göndermeyi taahhüt edecektir. Bu taahhüdünü belgeleyemeyen isteklinin teklifi kabul edilmeyecektir. Eğer yüklenici şahıs firması ise bu taahhüdü üst yapı firmasından yazılı alacak ve teklif ile beraber sunacaktır.
 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklifleri ile birlikte teklif edilen malın İhale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla;tedarik edilecek malın renkli resimleri veya katologlarını sunacaklardır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş