İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kırklareli Kamu Hastane Birliği Sağlık Bakanlığı
İşin Adı Fındık Kömürü, Linyit Kömürü Ve Kaloriferlik Odun Alımı
İlan Tarihi 12.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.08.2016 11:00:00
Son Teklif Tarihi 22.08.2016 11:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/312871

1-İdarenin
a) Adresi : Karakaş Mahallesi Hastane Caddesi C Blok No:9 39100 - KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2882120120 - 2882120985
c) Elektronik Posta Adresi : khb39.mb@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
55.000 (Ellibeşbin) Kg. Fındık Kömürü (Vize Devlet Hastanesi), 60.000 Kg. (Altmışbin) Linyit Kömürü ve 10.000 Kg. (Onbin) Kaloriferlik Odun (Pınarhisar Devlet Hastanesi). 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 55.000 (Ellibeşbin) Kg. Fındık Kömürü Vize Devlet Hastanesi, 60.000 Kg. (Altmışbin) Linyit Kömürü ve 10.000 Kg. (Onbin) Kaloriferlik Odun Pınarhisar Devlet Hastanesi kalorifer daireleri veya depolarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 20 gün içerisinde 55.000 (Ellibeşbin) Kg. Fındık Kömürü Vize Devlet Hastanesi, 60.000 Kg. (Altmışbin) Linyit Kömürü ve 10.000 Kg. (Onbin) Kaloriferlik Odun Pınarhisar Devlet Hastanesi kalorifer daireleri veya depolarına teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ç) İhalenin yapılacağı adres: Kırklareli İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Toplantı Salonu Karakaş Mahallesi, Hastane Caddesi C Blok No: 9 Merkez/KIRKLARELİ
b) Tarihi ve saati : 22.08.2016 - 11:00

Yeterlilik
 İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Katı yakıt ihalesine;
•İthalatçılar İthalatçı Kayıt Belgesi (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı),
•Üreticiler Uygunluk İzin Belgesi (üretici tarafından fotokopisi onaylı) ,
•Dağıtıcılar herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi ve
•Satıcılar ise herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (satıcı tarafından fotokopisi onaylı) ile katılabilirler.
İhale uhdesinde kalan ithalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcı, katı yakıta ilişkin bilgi ve belgeleri (uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi, miktar vb.) ihalenin yapıldığı ilin ve ihaleye katılıma esas belgenin alındığı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş