İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İnegöl Belediye Başkanlığı- Bursa
İşin Adı Taşınmazlar Satılacaktır
İlan Tarihi 12.08.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 23.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

Belediyemiz Mülkiyetindeki aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların her biri ayrı ayrı olmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesince, “Kapalı Teklif Usulü” ihale yöntemiyle satışı yapılacaktır.

1 - İdarenin;

Telefon ve Fax No: (0 224) 71 375 25 - Fax No: (0 224) 713 17 10

2 - Satışa Konu olan Gayrimenkullerin: Mahalle;

Tapu Kayıt, Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Bilgileri;

 

Sıra

No

Mahalle

Ada

No

Parsel

No

Cinsi

Yüzölçümü

(m²)

Toplam Muhammen

Bedel (TL)

Geçici Teminat

Tutarı (TL)

  1

Kemalpaşa

1250

6

Arsa

811,80 m²

365.310,00.-

10.959,30.-

  2

Mahmudiye

410

268

Arsa

362,80 m²

544.200,00.-

16.326,00.-

  3

Mahmudiye

1312

5

Arsa

1.307,87 m²

1.307.870,00.-

39.236,10.-

  4

Mahmudiye

1312

6

Arsa

1.610,40 m²

1.610.400,00.-

48.312,00.-

  5

Mahmudiye

1312

7

Arsa

1.908,32 m²

1.908.320,00.-

57.249,60.-

  6

Mahmudiye

1312

8

Arsa

2.193,89 m²

2.193,890,00.-

65.816,70.-

  7

Mahmudiye

1312

9

Arsa

2162,21 m²

2.162.210,00.-

64.866,30.-

  8

Mahmudiye

1312

10

Arsa

567,46 m²

567.460,00.-

17.023,80.-

  9

Akhisar

(1. etap TOKİ)

374

1

Mesken

C-2 Zemin-1

109,46 m²

80.000,00.-

2.400,00.-

10

Akhisar

(1. etap TOKİ)

374

1

Mesken

C-2 Zemin-4

109,46 m²

80.000,00.-

2.400,00.-

11

Akhisar

(1. etap TOKİ)

374

1

Mesken

C-2 Birinci-5

109,46 m²

80.000,00.-

2.400,00.-

12

Akhisar

(1. etap TOKİ)

374

1

Mesken

C-2 Birinci-8

109,46 m²

80.000,00.-

2.400,00.-


 

İhale ile Satışa sunulan Gayrimenkuller; 2 yıldan fazla süreyle, Belediye Mülkiyetinde olması nedeniyle, Katma Değer Vergisi’ne tabi değildir.

3 - İhalenin;

A) Yapılacağı Yer         :  Osmaniye mh. İstiklal Cd. No: 2/A - İNEGÖL

                                         İnegöl Belediyesi Sani Konukoğlu Konferans Salonu

B) Tarihi ve Saati          :  23.08.2016 Saat: 10:00

4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve istenen belgeler, isteklinin;

4.1 - Tebligat adresi, kanuni ikametgah adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ve varsa elektronik posta adresi.

4.1.1 - Gerçek Kişiler;

T.C. Kimlik Numarası ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” suretlerini ibraz edeceklerdir.

4.1.2 - Tüzel Kişiler;

Tüzel kişiliğin merkezinin bulunduğu yer’in, Ticaret ve Sanayi Odasından 2016 yılı içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi ibraz edeceklerdir.

5 - Vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü.

6 - Geçici Teminat Bedeli yatırmış olmak.

7 - İhale dokümanı İnegöl Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğü Kira Servisinden ücretsiz görülebilir veya bedeli karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli; 20,00.-TL. olup, İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale dokümanı almaları zorunludur.

8 - İhaleye katılmak isteyenler; 23.08.2016 Tarihi, Saat 09:30’a kadar İhaleyle ilgili istenen belgeleri dosya haline getirerek, Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak İstimlak Müdürlüğü Kira Servisine teslim etmek zorundadırlar.

9 - Posta ile yapılacak Teklifler, İhaleyle ilgili istenen belgelerden oluşturulacak dosya ile birlikte 23.08.2016 tarihi, Salı günü saat 09:30’a kadar İnegöl Belediye Başkanlığının Sinanbey Mh. Nuri Doğrul Cd. No: 1 - İNEGÖL adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerde; teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Yeterlilik
Paylaş