İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı 6 Ncı Ana Bakım Merkezi Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı - Balıkesir
İşin Adı Taktik Tekerlekli Araçlara Ait 6 Kısım 28 Kalem Yedek Parça Mal Alımı
İlan Tarihi 15.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 22.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/314508

1-İdarenin
a) Adresi : GÜMÜS ÇESME MAH: ESKI KEPSUT CAD: 1/1 10100 AĞIR SANAYİ BÖLGESİ BALIKESİR MERKEZ/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2662395000 - 2662497088
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
TAKTİK TEKERLEKLİ ARAÇLARA AİT 6 KISIM 28 KALEM YEDEK PARÇA MAL ALIMI Parça ve stok numaraları Malzeme İhtiyaç Listesinde belirtilmiştir. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 6ncı Ana Bakım Merkezi Komutanlığı MYM.A.liği Taşınır (Dayanıklı) 506 Mal Saymanlığı BALIKESİR
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip (İzleyen) ilk iş gününden (İlk iş günü dahil) itibaren 1'inci ve 2’nci Kısım 120 (YÜZYİRMİ), 3’üncü ve 4’üncü Kısım 90 (DOKSAN), 5’inci ve 6’ncı Kısım için 30 (OTUZ) Takvim Günü içerisinde mal teslim edilecek/iş tamamlanacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 6 ncı Ana Bakım Mrk.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Gümüşçeşme Mh.Eski Kepsut Cad. 1/1 1BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 22.09.2016 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı 6 ncı Ana Bakım Mrk.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Gümüşçeşme Mh.Eski Kepsut Cad. 1/1 1BALIKESİR adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 6 ncı Ana Bakım Mrk.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Gümüşçeşme Mh.Eski Kepsut Cad. 1/1 1BALIKESİRadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş