İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Balıkesir Gayrimenkul Yatırım Ve Gıda Anonim Şirketi
İşin Adı Taşınmaz Satılacak
İlan Tarihi 15.08.2016 R.G.
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 25.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

Mülkiyeti Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda A.Ş.’ye ait aşağıda, adres bilgisi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, satış şartları belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre şartname esasları dahilinde kapalı teklif usulü attırma sureti ile satış ihalesi yapılacaktır.

1 - İdarenin Adı                      :  Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda A.Ş.

a) Adresi                                 :  Organize Sanayi Bölgesi Kesirven Mah. 17. Cadde No: 10 Altıeylül/BALIKESİR

b) Telefon Numarası               :  0266 241 64 46 - 290 80 12

2 - İhale Konusu

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  “Dörder Katlı İki Kargir Bina ve Tek Katlı Sinema Salonu ve İki Katlı Bürolar” vasfındaki 1 adet Gayrimenkulün satışı

b) Yeri                                    :  Hacıilbey Mahallesi, Ali Hikmet Paşa Caddesi, Tavanlı Pınar Sokak, No: 1 Altıeylül/BALIKESİR   19.L.1 Pafta, 6055 Ada, 2 Parsel

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Organize Sanayi Bölgesi Kesirven Mah. 17. Cadde No: 10 Kat: 3 Toplantı Salonu Altıeylül/BALIKESİR

b) Tarihi ve Saati                    :  25/08/2016 Perşembe Günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a) Gerçek Kişiler için; Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi.

b) Tüzel Kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2016 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

• Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

d) Muhammen bedelin %3 oranında geçici teminata dair belge.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı.

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4.maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

ı) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d) ve (g) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetkili belgeleri sunmaları gerekmektedir.

i) 2886 Sayılı D.İ.K’nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu.

j) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

k) İhale şartnamesinin 27. maddesinin (c) bendi uyarınca şartname ekinde örneği bulunan ‘Gayrimenkulün Fiili Teslimine İlişkin’ noterden düzenlenmiş taahhütname.

l) İhale şartnamesinin ekinde örneği bulunan ‘Satış İhalesine Katılıma İlişkin Taahhütname’

5 - İhale Dökümanı Organize Sanayi Bölgesi Kesirven Mah. 17. Cadde No: 10 Altıeylül/BALIKESİR adresinden 5.000,00 TL (BeşbinTürkLirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

6 - Başvuru dosyaları 25/08/2016 Perşembe günü, Saat 14:00’a kadar Organize Sanayi Bölgesi Kesirven Mah. 17. Cadde No: 10Altıeylül/BALIKESİR adresinde Satın Alma Birimi’ne teslim edilebileceği gibi,  ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, KDV, alım satım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

8 - Satış bedelinin tamamı peşin ödenecektir.

9 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

 

Sıra No

İlçesi

Parsel

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m² )

Vasfı

Adresi

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

1

Altıeylül

19.L.1

6055

2

4.453,07 m²

Dörder Katlı İki Kargir Bina ve Tek Katlı Sinema Salonu ve İki Katlı Bürolar

Hacıilbey Mahallesi, Ali Hikmet Paşa Caddesi, Tavanlı Pınar Sokak, No:1Altıeylül/BALIKESİR

25.000.000,00-TL(Yirmibeşmilyon

TürkLirası)

750.000,00-TL(Yediyüzellibin

TürkLirası)Yeterlilik
Paylaş