İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İston İstanbul Beton Elemanl.ve Hazır Bet On Fab.san.ve Tic.aş
İşin Adı Fabrika Donatı Satın Alınacak
İlan Tarihi 17.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.08.2016 14:30:00
Son Teklif Tarihi 24.08.2016 14:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2016/324247
İşin Adı : 2016 Yılı İston Aş Hadımköy Ve Tuzla Fabrikaları İçin Muhtelif Donatı Alımı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Pazarlık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : ORUÇ REİS MAH. VADİ CAD. GİYİMKENT NO:108 İSTANBUL TİCARET SARAYI K.6
b) Telefon ve faks numarası : 2125378200 - 2125378207
c) Elektronik posta adresi : iston@iston.com.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.iston.com.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 22.700 ADET
b) Teslim [yeri / yerleri] : HADIMKÖY VE TUZLA FABRİKALARI
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadardır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : GİYİMKENT GENEL MÜDÜRLÜK - ORUÇ REİS MAH. VADİ CAD. GİYİMKENT NO:108 İSTANBUL TİCARET SARAYI K.6 ESENLER - İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 24.08.2016 - 14:30

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde,ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

            1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

            2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartnamenin ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1. Teklif veren istekliler şayet üretici firma ise TS708 belgesine sahip olmalıdır; değilse TS708 belgesine sahip bir üreticiden temin etmelidir.

2. Kullanılacak boyayı üreten firmanın Kalite Yönetim Sistem Belgesi (ISO) bulunacak ve ihale aşamasında ihale dosyasına konularak İdareye sunulacaktır.

3. Kullanılacak boyanın insan sağlığına aykırı herhangi bir madde ihtiva etmediğine dair belgeler ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ihale aşamasında ihale dosyasına konularak İdareye sunulacaktır.

Paylaş