İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İston İstanbul Beton Elemanl.ve Hazır Bet On Fab.san.ve Tic.aş
İşin Adı Avrupa Ve Anadolu Yakaları Ana Ulaşım Yollarında Geometrik Düzenleme (Utk) Bakım, Onarım Ve Yapım İşleri Kapsamında’’Prestij Cadde Sert Zemin Düzenlemesinde Kullanılacak Doğaltaş Malzemesi Temin İşi
İlan Tarihi 17.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.08.2016 11:00:00
Son Teklif Tarihi 23.08.2016 11:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2016/325475
İşin Adı : Avrupa Ve Anadolu Yakaları Ana Ulaşım Yollarında Geometrik Düzenleme (Utk) Bakım, Onarım Ve Yapım İşleri Kapsamında"Prestij Cadde Sert Zemin Düzenlemesinde Kullanılacak Doğaltaş Malzemesi Temin İşi"
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : ORUÇ REİS MAH. VADİ CAD. GİYİMKENT NO:108 İSTANBUL TİCARET SARAYI K.6
b) Telefon ve faks numarası : 2125378200 - 2125378207
c) Elektronik posta adresi : iston@iston.com.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.iston.com.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 15 Kalem Muhtelif Doğaltaş Malzemesi Alımı
b) Teslim [yeri / yerleri] : Yol bakım ve Onarım Müdürlüğünün İstanbul, Avrupa ve Anadolu yakasındaki müdür yardımcılıklarının belirleyeceği caddeler
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadardır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : İSTON A.Ş. Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No:108 Giyimkent Sitesi İstanbul Ticaret Sarayı K:6 Esenler/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 23.08.2016 - 11:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde,ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

       1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

       2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif eden yerli istekli lehine fiyat avantajı tanınması durumunda bu avantajdan yararlanmak isteyen yerli isteklilerce sunulacak yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

- İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

 


Paylaş