İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Gümüşhane Şiran İlçe Özel İdaresi
İşin Adı Katı Yakacak Alımı (Kömür Ve Odun) Alımı
İlan Tarihi 17.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 29.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 29.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/325736

1-İdarenin
a) Adresi : Tekke Mahallesi Sehit Tuna Kara Caddesi 29700 - ŞİRAN/GÜMÜŞHANE
b) Telefon ve faks numarası : 4565117212 - 4565117212
c) Elektronik Posta Adresi : serdal.cetinkaya@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 Ton Kuru Çam Odunu, 35 Ton Fındık Kömürü, 5 Ton Ceviz Kömürü, 25 Ton Portakal Kömürü ve 25 Ton Karpuz Kömürü 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İlçe Özel İdare Müdürlüğü hizmet binası kalorifer kazan dairesi, Bakımevi Kalorifer kazan dairesi ve Kaymakam Konutu kalorifer kazan dairesi'ne istiflenerek teslim edilecektir. (Nakliye, depolama veya istifleme ile ilgili tüm masraflar yüklenici firmaya ait olacaktır.)
c) Teslim tarihi : Sözleşme, imzalama tarihinden itibaren işe başlanıp 1 ay içerisinde odun ve kömürler tartılarak İdarenin göstereceği depolara teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Tekke mah. Şehit Tuna Kara cad. İlçe Özel idare Müdürlüğü Şiran/GÜMÜŞHANE
b) Tarihi ve saati : 29.08.2016 - 14:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
  • Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi.
  • Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş kapasite raporu.
  • Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen  imalat yeterlilik belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Ürünlere ait TSE belgesi veya TSE den alınan uygunluk raporu veya ürünlere ait TSEK belgesi veya yurt dışından gelen ürünün Avrupa standartları ISO ve IEC uygunluğunu gösteren deney raporu aslı veya sureti teklif zarfı içerisinde ibraz edilecektir.

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İstekliler teklif ettikleri kalorifer kömürüne ait Analiz Raporunu teklifle birlikte sunacaklardır.

4.3.2.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekli tarafından Katı Yakıt satıcı kayıt belgesi/satış izin belgesi, ithalatçılar için ithalat kayıt belgesi (İthalatçı tarafından fotokobisi onaylı) üreticiler için uygunluk izin belgesi (üretici tarafından fotokobisi onaylı) ve satıcılar için ise herhangi bir ilden alınmış katı yakıt satıcı belgesi.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şiran İlçe Özel İdare Müdürlüğü Memur Odası adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tekke mah. Şehit Tuna Kara cad. İlçe Özel idare Müdürlüğü Şiran/GÜMÜŞHANE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş