İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Uşak Özel İdaresi Dış İlişkiler Müdürlüğü
İşin Adı Uşak İli Merkez Köy Okullarında Kullanılmak Üzere 160 Ton Yerli Linyit Kömürü Alımı
İlan Tarihi 18.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 26.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 26.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/326504

1-İdarenin
a) Adresi : ÜNALAN MAH. ATATÜRK BUL. 102 64100 UŞAK MERKEZ/UŞAK
b) Telefon ve faks numarası : 2762231270 - 2762120934
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@usakozelidaresi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Tür:Mal alımı Nitelik:Yerli Linyit Kömürü Miktar:160 ton 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Teknik Şartnamede vermiş olduğu okul listesi ve miktarına göre okullara bizzat yerinde teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : . Sözleşme tarihinden itibaren 30 takvim günüdür


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Uşak İl Özel İdaresi Sosyal Tesisler Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 26.08.2016 - 14:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İlimizde faaliyet göstermeyen ve bu nedenle İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenmiş “Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi” bulunmayan, üretici ve satıcıların İlimizde yapılacak ısınma amaçlı katı yakıt ihalelerine katılmak istemeleri durumunda; üreticiler için  “Uygunluk İzin Belgesi” (üretici tarafından fotokopisi Onaylı) dağıtıcılar için herhangi bir İlden alınmış “Dağıtıcı Kayıt Belgesi” , satıcılar için ise herhangi bir İlden alınmış “Katı Yakıt satıcısı Kayıt Belgesi”  (satıcı tarafından fotokopisi Onaylı) ibraz etmek şartıyla ihalelere katılabilmelerine, ihaleye konu olan katı yakıtların İl Mahalli Çevre kurulu Kararlarına uygun olmasına,

İhaleyi Kazanan (Üretici/Dağıtıcı/Satıcı) katı yakıta ilişkin bilgi ve belgeleri (uygunluk belgesi/ Uygunluk İzin Belgesi, miktarı vb.) ihalenin yapıldığı İlin ve ihaleye katılıma esas belgenin alındığı İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne vermeleri,

 

           İhaleye katılan (Üretici/Dağıtıcı/Satıcı) teslim edeceği  kömürle ilgili olarak,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Ölçüm ve Analizleri yeterlilik belgesi kapsamında son altı ay içinde  alınmış analiz raporunun aslı veya   Noterden tasdikli suretini (ihale kendisinde kalsın veya kalmasın),  ibraz edeceklerdir.İhale dosyasına koyacaklardır.

İhaleye katılan firmalar,taahhüt edeceği kömürle ilgili kalori miktarını gösterir imzalı belgeyi ihale dosyasına koyacaklardır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenmiş, 2016 yılında geçerliliği devam eden katı yakıt satış izin belgesi5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Uşak İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü (İhale dokümanı, doküman bedeli Uşak Ziraat Bankası Merkez Şubesi İl Özel İdaresi TR210001000256363568196193 IBAN nolu hesabına yatırıldıktan sonra İdarenin adresinden satın alınabilir) adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uşak İl Özel İdaresi Evrak Kayıt Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş