İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İzaydaş İzmit Atık V E Art.arıtma Yak .ve Değer.a.ş.
İşin Adı İş Makinesi Kiralama Hizmeti Temini İşi
İlan Tarihi 22.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.08.2016 15:30:00
Son Teklif Tarihi 24.08.2016 15:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2016/333288
İşin Adı : İş Makinesi Kiralama Hizmeti Temini İşi
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Pazarlık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Alikahya Atatürk Mah. Çarşıbaşı Cad. No:350 P.K. 41310-İzmit/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623166000 - 2623166050
c) Elektronik posta adresi :
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Aşağıda yer alan ve özellikleri teknik şartnamede belirtilen; İş Makinesi Adet Miktar Paletli Yükleyici 2 adet 4.700 saat Paletli Ekskavatör 3 adet 4.100 saat Kazıyıcı Yükleyici 1 adet 600 saat olmak üzere İş Makinelerinin Kiralanması Hizmeti Temini işidir.
b) Yapılacağı Yer : İZAYDAŞ bünyesindeki İzmit Solaklar Düzenli Depolama Sahası, Dilovası Düzenli Depolama Sahası, İZAYDAŞ’ın diğer tüm tesislerinde/işletmelerinde ve İdarenin uygun gördüğü dış alanlarda (Genel İşler) kullanılmak üzere ihtiyaç olan iş makineleri kiralanacaktır.
c) Süresi : Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : İZAYDAŞ İdari Bina Toplantı Salonu- Alikahya Atatürk Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi No: 350 P.K. 41310-İzmit/KOCAELİ
b) Tarihi ve saati : 24.08.2016 - 15:30

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) 4.2. maddesinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e)Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

g)Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş deneyimine ilişkin belgeler:

İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %15’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Benzer iş olarak “Her Türlü İş Makinesi Kiralama Hizmeti Temini İşi” kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı İZAYDAŞ İhale ve Sözleşmeler Şefliği- Alikahya Atatürk Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi    No: 350 P.K. 41310-İzmit/KOCAELİ adresinde görülebilir ve 20,00 TL (yirmi Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8.Teklifler, 24.08.2016 Çarşamba günü saat 15:30’e kadar ihalenin yapılacağı yere teslim edilecektir.

Teklifler istekli veya imza yetkili vekili tarafından bizzat elden teslim edilecektir. Posta yolu ile gönderilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ve ortak girişimler ihaleye teklif veremezler.

Paylaş