İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Siirt İl Özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürlüğü
İşin Adı Elektrik Mal Alımı
İlan Tarihi 09.05.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 30.05.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 30.05.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2019/198470

1-İdarenin
a) Adı : SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
b) Adresi : Hz. Veysel Karani Cad. Kurtalan Yolu Üzeri Tugay Karşısı 116 56100 MERKEZ/SİİRT
c) Telefon ve faks numarası : 4842232349 - 4842232334
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Elektrik Mal Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
657.800 KWH Kilowat Elektrik Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Siirt İl Özel İdaresi Hizmet Binası ve Bağlı Atölyeler
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içinde işe başlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.05.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Siirt İl Özel İdaresi İhale Toplantı Salonu

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. 

a) Aday ve istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c) Aday veya İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi

d) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

e) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca Yetkili Kurum veya Kuruluşlarca Düzenlenen ve aday veya İsteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

Aday veya istekli imalatçı ise yukarıdaki belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

EPDK ( Enerji Piyasayı Denetleme Kurulu) tarafından yayımlanmış olan Enerji Piyasası serbest tüketici yönetmeliğine göre serbest tüketici belgesi sahibi olan  İdareye Elektrik Enerjisi satma yetkisi veren EPDK tarafından düzenlenmiş  ve kendilerine verilmiş olan İlgili lisanslardan ( Üretim Lisansı, Otoprodüktör Lisansı, Otoprodüktör Grubu Lisansı, İletim Lisansı, Toptan Satış Lisansı, Dağıtım Lisansı  veya Parakende Satış Lisanslarından) Her hangi birinin Aslı veya Noter Onaylı süreti veya İdare tarafından "İdaremizce Aslı Görülmüştür" Onaylı sureti teklif ile birlikte sunulacaktır. Bu belgerlden herhangi birini teklifi ile birlikte vermeyen veya usulüne uygun olmayan belge veren istekli teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.