İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tcdd Taşımacılık A.ş. Genel Müdürlüğü Araç Bakım Dairesi Başkanlığı Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü
İşin Adı 10 Adet Pvc Kabin ( Oda) İmalatı Ve Yerine Montajının 2019 Ply 03 /01 Nolu Şartnameye Göre Yapılması
İlan Tarihi 15.05.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 27.05.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 27.05.2019 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/233536

1-İdarenin
a) Adresi : Bahçekapı Mah. Kümeevler Sok. No:80/A 06105 BEHİÇBEY ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122111041 - 3122110696
c) Elektronik Posta Adresi : ankarademiryolu@tcddtasimacilik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
10 Adet PVC Kabin (Oda) İmalatı ve Yerine Montajının 2019 PLY 03/01 Nolu Şartnameye Göre Yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Demiryol Fabrikası
c) Teslim tarihi : ADF Yer teslim Tutanağını yaptığı tarihten sonra iş 120 ( yüz yirmi) takvim gününde tamamlanacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TCDD Ankara Demiryol Fabrikası Bahçekapı Mahallesi Kümeevler Sokak N0:80/A Behiçbey Etimesgut
b) Tarihi ve saati : 27.05.2019 - 14:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

İhale konusu iş için kullanılacak tüm malzemeler TSE Standartlarına uygun olacaktır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale Dökümanı ücreti TC Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi IBAN: TR 90 0001 0017 4579 1166 2450 37 ’ye yatırılıp, dekontu TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Demiryol Fabrikası Müdürlüğü Mali İşler Müdürlüğüne ibraz edilerek alınabilir. adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD Ankara Demiryol Fabrikası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
İstekli firmalar daha önce PVC kabin. kapı, pencere vb. işleri yaptıklarına dair referans belgelerini fiyat teklifi ile birlikte sunacaklardır.