İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı- Ankara
İşin Adı Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Hizmet Binalarında İhtiyaç Duyulan Elektrik Enerjisinin Serbest Piyasadan Satın Alınması
İlan Tarihi 16.05.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.06.2019 10:30:00
Son Teklif Tarihi 20.06.2019 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2019/233862

1-İdarenin
a) Adı : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : DEVLET MAHALLESİ DİKMEN CADDESİ NO:14 06400 BAKANLIKLAR ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3124136000 - 3124136602
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Hizmet Binalarında İhtiyaç duyulan Elektrik Enerjisinin Serbest Piyasadan satın alınması
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Hizmet Binalarındaki 5 (Beş) ayrı aboneliğe ait yaklaşık olarak 4.000.000 kWh elektrik enerjisinin serbest piyasadan tedarik edilmesi işidir. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Merkez Hizmet Binası (Abone No:4001257478) Dikmen Cad. No:14 Bakanlıklar/ANKARA, Döner Sermaye İşl. Hizmet Binası ( Abone No:4002558592) Yukarı Dikmen Mah. 648. Cad. No:53/E Oran Yerleşkesi /ANKARA Eğitim Müdürlüğü Hiz. Binası (Abone No:4001723706) Yukarı Dikmen Mah. 18. Cad. No:53 Oran Yerleşkesi/ANKARA Arşiv Dairesi Hiz. Binası (Abone No: 4002433139) Yıldızevler Turan Güneş Bulvarı 42. Sokak Oran Yerleşkesi /ANKARA Teftiş Kurulu Başk. Hizmet Binası (Abone No:4000664984) Kızılay Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Çankaya/ANKARA
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.08.2019 işi bitirme tarihi:31.12.2020
d) İşe başlama tarihi : 01.08.2019


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.06.2019 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale ve Toplantı Odası Zemin Kat No : 4 (Devlet Mah. Dikmen Cad. No:14 06400 Bakanlıklar/Çankaya/Ankara)


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

*İstekliler, EPDK’nın yürürlükteki “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” hükümlerine göre düzenlenmiş “Elektrik Toptan Satış Lisansı”, “Üretim Lisansı”, “Otoprodüktör Lisansı”, “Otoprodüktör Grubu Lisansı” veya “Perakende Satış Lisansı” gibi Lisanslardan hangisine sahip ise birini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahibi olunması durumunda; Belgenin aslı veya noter onaylı suretini ihalenin karara bağlanması aşamasında tevsik edeceklerdir.

* İstekliler, Perakende Satış Lisansı sahibi veya Toptan Satış Lisanslarından birine sahip ise; sözleşme süresince İdareye temin edeceği elektrik enerjisini hangi kaynaklardan sağlayacağına dair kapasite bilgilerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahibi olunması durumunda; kapasiteye dair belge/belgelerin aslı veya noter onaylı suretini ihalenin karara bağlanması aşamasında tevsik edeceklerdir.

* İstekliler, elektrik enerjisini, üretim lisansı, Otoprodüktör Grubu Lisansı veya Otoprodüktör lisansı ile satacaksa; tesislerinin yerlerini, kurulu kapasitelerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir. Ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahibi olunması durumunda; kapasiteye dair belge/belgelerin aslı veya noter onaylı suretini ihalenin karara bağlanması aşamasında tevsik edeceklerdir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgelere ilişkin bilgiler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a)Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b)Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c)Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosuna ait bilgiler, 
b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalara ilişkin bilgiler, 
Bu bilgilerden birinin sunulması yeterlidir. 
Bu bilgilere ilişkin tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlere ilişkin mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağladığını gösteren bilgileri belirten isteklinin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. 
Bu kriterleri önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini ilişkin bilgileri sunabilirler.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya Özel Sektöre verilen elektrik enerjisi benzer iş olarak kabul edilecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.