İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Mke Barutsan Roket Ve Patlayıcı Fabrikası Müdürlüğü
İşin Adı Motorin
İlan Tarihi 12.07.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.07.2019 11:00:00
Son Teklif Tarihi 18.07.2019 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2019/326872
İşin Adı : Motorin
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Tatlıca Mahallesi Cengiz Topel Sokak No: 36/A 06780
b) Telefon ve faks numarası : 3128634680 - 3128632748
c) Elektronik posta adresi : mkebarutsan@mkek.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: http://www.mkek.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 180.000 Lt (150.000 Kg) Motorin Alımı
b) Teslim [yeri / yerleri] : İdarenin adresine teslim edilecektir.
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : İhale konusu işin teslim edilme süresi en fazla 2 (iki) yıldır. Fabrikamız ihtiyacına göre yaklaşık 18.000 Lt (15.000 Kg) ‘lik miktarlarda Fabrikamıza teslim edilecektir (Fabrikamız ihtiyacına göre teslim miktarları değişiklik gösterebilir). Fabrikamız ihtiyacını yükleniciye yazılı olarak (faks ile) bildirdiği günden itibaren 3 (üç) gün içinde yüklenici malı teslim etmek zorundadır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : İdarenin adresindeki Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 18.07.2019 - 11:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve cetveli,

c) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

d) Bu şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgenin/belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ı) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu sözleşmede, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu açıkça belirtilir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması geren kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklilerin, son beş (5) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği, kabul işlemleri tamamlanmış, ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 30 (Yüzdeotuz) oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri vermeleri zorunludur.

4.3.2. İsteklinin bayii olduğuna dair EPDK tarafından verilen bayilik lisansının aslı veya noter tasdikli örneği, dağıtıcı ise dağıtıcı olduğuna dair EPDK tarafından verilen dağıtıcı lisansının aslı veya noter tasdikli örneği.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Motorin (mazot), benzin, fueloil v.b. her türlü akaryakıt satış işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. İhale dokümanı İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00 TL (Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110,00 TL (Türk Lirası) doküman bedelini (HALKBANKASI İBAN: TR56 0001 2001 2610 0013 0000 01) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6. Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) gün olmalıdır.

10. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yükleniciye yaptırılamaz.

11. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12. İhale konusu iş için kısmı teklif verilemez.

13. İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif verilemez.

14. İdaremiz bu ihalede ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.