İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Orman İşletme Müdürlüğü-küre
İşin Adı 7200 Kcal Isınma Amaçlı İthal Portakal Tipi Torbalanmış Kömür
İlan Tarihi 11.09.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.09.2019 10:30:00
Son Teklif Tarihi 23.09.2019 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2019/435423

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KÜRE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Müderris Mh. Atatürk Cd. 93 37900 KÜRE/KASTAMONU
c) Telefon ve faks numarası : 3667512040 - 3667512150
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 7200 Kcal Isınma Amaçlı İthal Portakal Tipi Torbalanmış Kömür
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Küre Orman İşletme Müdürlüğü (Küre İşletme Müdürlüğü kömürlüğüne 80 ton , Devrekani Orman İşletme Şefliği kömürlüğüne 40 ton , Ağlı Orman İşletme Şefliği kömürlüğüne 30 ton) istiflenecektir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Küre Orman İşletme Müdürlüğü kömürlüğüne , Devrekani Orman İşletme Şefliği kömürlğüne , Ağlı Orman İşletme Şefliğini kömürlğüne istiflenecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasını müteakip 30 gün içerisinde idarenin belirleyeceği şartlar dahilinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 gün içinde başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.09.2019 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Küre Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası Müderris Mh. Atatürk Cd. 93 37900 - Küre / KASTAMONU

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1. İthalatçı ise; “İTHALATÇI KAYIT BELGESİ” ile birlikte “SATIŞ İZİN BELGESİ” ve “KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ”

2. Yetkili satıcı ise; ithalatçıya ait “SATIŞ İZİN BELGESİ” ve kendisine ait “KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ”ni


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Sattığı kömüre ait analiz raporu aslı veya noter tasdikli sureti

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

İhaleye katılımcıların  Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi almış olması gereklidir. İstenilen belgeyi almamış olan ithalatçılar için İthalatçı Kayıt belgesi, satıcılar için  satıcısı tarafından fotokopisi onaylatılmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesini almış olması gerekir.

4.3.2.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İlgili İl Müdürlüğünden "Satış İzin Belgesi" almış olması gereklidir5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.