İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İşin Adı Parke Taşı, Bordür, Granit Döşeme Ve Kaldırım Sınır Elemanı
İlan Tarihi 10.10.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 11.11.2019 11:00:00
Son Teklif Tarihi 11.11.2019 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/497595

1-İdarenin
a) Adresi : Ek Hizmet Binası Pirimehmetpaşa Mah. İnönü Cad. No:34 SİLİVRİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124442047 - 2127277876
c) Elektronik Posta Adresi : fen@silivri.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
53.000 m² beton parke taşı, 44.000 adet beton bordür, 1.200 m² granit plak, 1.480 adet kaldırım sınır elemanı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Malzemeler aksi belirtilmediği sürece Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün Mimar Sinan Mahallesi Açar Sk. No:5 Silivri – İSTANBUL adresindeki şantiyesine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Malzemeler, İdarenin Yükleniciye yeterli bir süre vererek yazılı talepte bulunmasına müteakip, İdarenin istediği adrese teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Fen İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Pirimehmetpaşa Mah. İnönü Cad. No:34 Silivri - İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 11.11.2019 - 11:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Yüklenici, beton parke taşı, beton bordür gibi beton imalatları ile ilgili olarak, Teknik Şartnamede de belirtildiği üzere, malzemenin üretim yeri ve üretim şartlarına ilişkin o malzeme ile ilgili TSE belgelerini malzemelerin teslimi esnasında İdareye sunmak zorundadır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fen İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Pirimehmetpaşa Mah. İnönü Cad. No:34 Silivri - İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.