İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı-trabzon Bölge Müdürlüğü Hazine Ve Maliye Bakanlığı
İşin Adı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğünün Hizmet Ve Alan Çalışmalarında 06/01/2020- 31/12/2020 Tarihleri Arasında Kullanılmak Üzere Sürücüsü İle Birlikte Yakıt Hariç 2 Adet Binek Taşıt Kiralanması
İlan Tarihi 08.11.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.11.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 25.11.2019 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/554465

1-İdarenin
a) Adresi : ATATÜRK Meydanı NO:3 61030 İskenderpaşa Mah. ORTAHİSAR/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4623215749 - 4623225744
c) Elektronik Posta Adresi : tuik.trabzon@tuik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Türkiye İstatistik Kurumu Trabzon Bölge Müdürlüğünce 06/01/2020-31/12/2020 tarihlerinde çalıştırılmak üzere 2 adet binek araç kiralama
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Türkiye İstatistik Kurumu Trabzon Bölge Müdürlüğü görev alanına giren illeri ( Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Ordu, Gümüşhane ) bu illerin ilçe, belde ve köyleri ile İdare tarafından gerek duyulması halinde diğer il, ilçe, belde ve köyler
c) Süresi : İşe başlama tarihi 06.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSKENDERPAŞA MAH. ATATÜRK MEYDANI No:3 61030 - ORTAHİSAR / TRABZON
b) Tarihi ve saati : 25.11.2019 - 14:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhale konusu işte çalıştırılacak taşıtların şehiriçi ve şehirlerarası çalışabilmeleri için ilgili tüm mevzuatlar gereği alınması gereken sicil, izin, ruhsat, her türlü sigorta vb. belgeler yüklenicinin sorumluluğundadır. Bu nedenle doğabilecek tüm cezai yaptırımlar yükleniciye aittir.

Yüklenicinin A1 belgesini ve sözleşme kapsamında çalıştırılacak araçların Taşıt Kartlarını sözleşmenin imzalanmasından en geç 1 ay içinde idareye vermesi gerekmektedir. Yüklenici Ortak girişim ise A1 belgesini her bir ortak ayrı ayrı verecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına veya özel sektöre yapılan şoförü ile birlikte veya şoförsüz yakıt ve diğer giderler idareye veya yükleniciye ait olan personel veya öğrenci taşıma amacı ile yapılan taşıt kiralama hizmetleri.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSKENDERPAŞA MAH. ATATÜRK MEYDANI No:3 61030 - ORTAHİSAR / TRABZON adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.