İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Safranbolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı Katı Atık Nakli Araç Kiralama Hizmet Alımı
İlan Tarihi 13.11.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 12.12.2019 11:00:00
Son Teklif Tarihi 12.12.2019 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/576974

1-İdarenin
a) Adresi : Yeni Mahalle Sadri Artuç Cad. 1 78600 SAFRANBOLU/KARABÜK
b) Telefon ve faks numarası : 03707124114 - 03707254115
c) Elektronik Posta Adresi : info@safranbolubld.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Belediyesi sınırlarında katı atık nakli işlerinde çalıştırılmak üzere 13 adet araç kiralama hizmet alımı işi (Personel Çalıştırmaya Dayalı Olmayan Araç Kiralama Hizmet Alımı, Yüklenici personel çalıştırmayacak olup tüm personel idare elemanıdır)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Safranbolu İlçesi Mücavir Alan Sınırları
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 36(otuz altı) aydır


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yeni Mah. Sadri Artuç Cad. Belediye İş Merkezi Kat:1 Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 12.12.2019 - 11:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Yüklenici hizmetin yerine getirebilmesi için aşağıda yazılı araçları iş başında bulunduracaktır.

1-) 5 Adet Çöp Kamyonu; 230-300 HP motor gücünde,Dizel,14-17 +1-1,5 m3 kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı,Otomatik yükleme sistemli olacaktır. 

2-) 1 Adet Çöp Kamyonu;120-170HP motor gücünde,Dizel,7-10 +1-1,5 m3 kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı,Otomatik yükleme sistemli,Otomatik kasa içi yıkama sistemli çöp kamyonu olacaktır. Kendi Malı olacaktır.

3-) 1 Adet Çöp Taksi; 10-12 kw motor gücünde,%100 elektrikli,2-3 m3 kasa hacimli,En az %15 tırmanma gücüne sahip,Saatte ortalama 50-60 km azami hıza sahip, Hidrolik damperli çöp kasalı kamyonet olacaktır.Trafik tesciline çöp kasalı kamyonet olarak işlenmiş olacaktır. Kendi Malı olacaktır.

4-) 1 Adet Damperli Açık kasa kamyon; Dizel, En az 120-160 HP motor gücünde,En az 3 m3 kapasiteli olacaktır.

5-) 1 Adet Mini Kazıyıcı Yükleyici; 52-65 HP motor gücünde, Lastik tekerlekli kanal kazıcı ve yükleyici olacaktır. Kendi Malı Olacaktır.

6-) 1 Adet Vakumlu Süpürge; Kabinsiz,Lastik tekerlekli,Elle kumandalı,Elektrikli,En az 200 lt çöp hazneli elle çekilebilir tip yol süpürme makinası olacaktır.

7-) 1 Adet Yol Süpürme Aracı; 35-40 HP motor gücünde,Dizel,0.6-0.8 m3 arası belden kırmalı vakumlu,3000-4000 devir/dakika 3-4 silindirli,Dar alanda dönüş kabiliyetine sahip,4X4 hidrostatik yürüyüşlü ve hidrostatik tahrikli belden kırmalı,Gerektiğinde çim biçme, vakumlama, atık süpürme işlerini aynı zaman diliminde vakumlama yeteneği olan,Süpürme işlemini 2 fırça ile 2500 mm - 3000 mm genişliğinde yapabilen,3 yıkama fırçalı ve min 100 cm genişliğinde tek seferde yıkayıp sulu sistemle ovalama ve aynı zamanda vakumlama yapabilen,Gerektiğinde kar küreme(kış aylarında),tuz serpme, kanal açma, bordür ve refüjtemizleme,200-600 lt su depo kapasite ile, yüksek basınçlı yıkama, toz bastırma ve dezenfektan sistem özellikli,3 tarafa damperli römork çekme özelliklerine sahip yol yıkama ve süpürme aracı olacaktır. Kendi Malı Olacaktır.

8-) 1 Adet Yol Süpürme Aracı; 25-35 HP motor gücünde,0.4-0.5 m3 arası belden kırmalı vakumlu,Ön iki teker arasından vakum yapabilme özellikli,Kar küreme ve tuzlama özellikli,En fazla 3 m uzunluğunda,Çift taraflı kaldırım temizleme sistemli iş makinesi tescil belgesine sahip yol süpürme makinası olacaktır.Tip onay veya kok belgesine sahip olmalıdır.

9-) 1 Adet Kontrol Aracı; Çift kabinli,120-170 HP motor gücünde,4X4 özellikli(dört çeker arazi şartlarına uygun) kamyonet olacaktır.

Kendi malı şartı aranan araçların teknik şartnamede  belirtilen özelliklere haiz olduğunu gösterir bilgi ve belgelerin teklif dosyasında sunulma şekli aşağıda belirtilmiştir;

Üst Ekipmana Sahip Araçlar İçin ;AİTM ( Araçların İmal, Tadil ve Montajı) Münferit Araç Uygunluk Belgesini(tadilatlar araç ruhsatlarına işlenmiş olacaktır)
Araç Ruhsatları ve iş makinası tescil belgeleri,
Araçlara ait üretici/distribitör(üretici veya distribitör olduğunu gösterir belgelerle) firma tarafından verilen teknik bilgileri gösteren belgeleri
Söz konusu kendi malı istenen,araç ve iş makinalarının demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

Araçların özelliklerini tevsik edici belgelerin teklif dosyasında sunulması zorunludur.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

"Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilmiş her türlü araç kiralama veya çalıştırlması işleri" benzer iş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yeni Mah. Sadri Artuç Cad. Belediye İş Merkezi Kat:4 Destek Hizmetleri Müd. Safranbolu/Karabük adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.