İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İl Sağlık Müdürlüğü
İşin Adı 2020 Yılı 119 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı
İlan Tarihi 15.11.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 5.12.2019 10:30:00
Son Teklif Tarihi 5.12.2019 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/571579

1-İdarenin
a) Adresi : 15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak Yeni Hizmet Binası Kat: 1 50100 MERKEZ/NEVŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 3842131110-513 - 3842134744
c) Elektronik Posta Adresi : nevsehir.ihale@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
119 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1...........17. Kalemler Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü deposuna; 18..........35. Kalemler Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi deposuna; 36..........73. Kalemler Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Deposuna;74..........91. Kalemler Ürgüp Devlet Hastanesi deposuna ve 92..........119. Kalemler Nevşehir Devlet Hastanesi deposuna ilgili idarelerin talepleri doğrultusunda teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, Müdürlüğümüz ve bağlı Nevşehir Devlet Hastanesi, Ürgüp Devlet Hastanesi, Kozaklı Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi ile Nevşehir Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi hastanelerinin talep ettikleri miktarlardaki siparişler tebliğ tarihinden itibaren 10 ( on ) gün içerisinde partiler halinde veya toplu olarak ilgili kurumların depolarına teslim edilecek olup, işin süresi 31.12.2020 tarihini geçmeyecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi / 15 Temmuz Mahallesi Şifa Caddesi Sıhhat Sokak Yeni Hizmet Binası Kat: 1 Merkez NEVŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 05.12.2019 - 10:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

       1 - İstekliler Teklif ettikleri ürünlerin marka ve modellerini birim fiyat teklif mektubu cetvelinde veya ayrı bir liste olarak teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Marka ve modellerini gösteren belgeyi sunmayan istekliler teklifleri değerlndirme dışı bırakılacaktır.

       2 - İhale listesinin 61., 63., 74., 74., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90. ve 91. Kalemlerine teklif verecek istekli/istekliler, ilgili kalemlere 1 (bir) 'er adet numuneleri ihale komisyonuna sunmak zorunda olup numuneler üzerinde teknik Şartname maddelerini karşılayıp karşılamadığı değerlendirilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi / 15 Temmuz Mahallesi Şifa Caddesi Sıhhat Sokak Yeni Hizmet Binası Kat: 1 Merkez NEVŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.