İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü(tmo) Kayseri Merkez Şube Müdürlüğü
İşin Adı Tmo Kayseri Şube Müdürlüğü 2020 Yılı Akaryakıt Alım İşi
İlan Tarihi 19.11.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 28.11.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 28.11.2019 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/594819

1-İdarenin
a) Adresi : Sanayi Mah Osman Kavuncu Cad. 200 38060 KOCASİNAN/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3523204080 - 3523201960
c) Elektronik Posta Adresi : kayseri.sube@tmo.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
16000 LT Motorin ( Diğer), 500 LT Benzin (95 Oktan) Satın Alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kayseri. (Satın alınacak akaryakıt 01.01.2020 ila 31.12.2020 tarihleri arasında araçların yakıt ihtiyacına göre istasyonda pompadan teslim alınacaktır.)
c) Teslim tarihleri : Satın alınacak akaryakıt 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında araçların yakıt ihtiyaçlarına göre istasyonda pompadan teslim alınacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Toprak Mahsulleri Ofisi Kayseri Şube Müdürlüğü, Osman Kavuncu Bulvarı No: 200 Kocasinan / KAYSERİ
b) Tarihi ve saati : 28.11.2019 - 14:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-İstekli 5015 Sayılı Piyasa Kanununun ve ilgili mevzuatı uyarınca, isteklinin Akaryakıt Dağıtım Kuruluşu olması durumunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış ve ihale tarihinde  vize süresi geçmemiş Dağıtıcı Lisans Belgesi,

2-İsteklinin Akaryakıt Ürünleri Bayisi olması durumunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış ve ihale tarihinde vize süresi geçmemiş Bayilik Lisansı ve Bayisi olduğu Akaryakıt Dağıtım Kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliği devam ettiğine dair belge veya Bayilik sözleşmesinin aslı veya noter onaylı suretleri teklif ile birlikte verecektir.

3-İsteklinin bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığından alınmış olan İşyeri Açma ve İzin Belgesi Teklif ile birlikte verecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Toprak Mahsulleri Ofisi Kayseri Şube Müdürlüğü, Osman Kavuncu Bulvarı No: 200 Kocasinan / KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.