İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı
İşin Adı Mobil Güneş Enerji Sistemi Alımı
İlan Tarihi 22.02.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.03.2021 11:00:00
Son Teklif Tarihi 16.03.2021 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/76219

1-İdarenin
a) Adı : ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Beştepeler Mah.Söğütözü Cad. No:08/1 06560 Beştepe YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3122964119 - 3122964132
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Mobil Güneş Enerji Sistemi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
15 adet Mobil Güneş Enerji Sistemi Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Adana Orman Bölge Müdürlüğüne 1 Adet, Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne 1 Adet, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne 2 Adet, Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne 1 Adet, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne 1 Adet, Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne 1 Adet, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne 1 Adet, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne 1 Adet, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne 3 Adet, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne 1 Adet, Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne 1 Adet, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne 1 Adet olmak üzere toplam 15 adet teslim edilecektir. İdare gerekli gördüğü takdirde teslim yerlerinde değişiklik yapabilir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Satınalınacak olan malzemelerin tamamı sözleşmenin yürürlüğe girmesine müteakip 90 gün içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.03.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı 3. Kat 3413 nolu Oda Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 06560 Yenimahalle ANKARA

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin yer aldığı tabloda belirtilecektir.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her  türlü elektrik enerjisi üretimi amacı ile kullanılan  güneş enerjisi sistemi5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.