İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Adana Su Ve Kanalizasyon İdaresi Aski Genel Müdürlüğü
İşin Adı Pvc Boru Ve Ek Parça Malzemeleri Mal Alımı
İlan Tarihi 24.02.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.03.2021 10:30:00
Son Teklif Tarihi 18.03.2021 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/80338

1-İdarenin
a) Adı : ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. No: 16 01120 SEYHAN/ADANA
c) Telefon ve faks numarası : 3224571025-2068 - 3224572486
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : PVC BORU VE EK PARÇA MALZEMELERİ MAL ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
24 Kalem Pvc Boru ve Ek Parça Malzemeleri Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Ambarı (Şantiye Tesisleri)
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip İdarenin uygun gördüğü teslimat programına göre 12 ay içerisinde tamamı teslim edilecektir. İdarenin ihtiyacı doğrultusunda, peyder pey teslim edilecek mallar için Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından kabul ve hakediş raporu düzenlenerek aylık olarak ödeme yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlanacaktır


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.03.2021 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ASKİ Genel Müdürlüğü İşletme Tesisleri (Şantiye) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İhale katılacak isteklilerin; 

- TS EN 1329-1 belgesine ait, belge no ve son geçerlilik tarihi Yeterlik Bilgileri Tablosuna yazılacaktır..5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.