İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sarıyer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı 44 Adet Zorunlu Trafik Sigortası Yaptırılması Hizmet Alımı
İlan Tarihi 26.02.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 8.03.2021 11:30:00
Son Teklif Tarihi 8.03.2021 11:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/103248

1-İdarenin
a) Adı : SARIYER BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Pınar Mh. Günyüzü Cad. No:2 34450 Maslak SARIYER/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 4441722 - 02123384029
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : 44 adet zorunlu trafik sigortası yaptırılması hizmet alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
44 adet zorunlu trafik sigortası yaptırılması hizmet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sarıyer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Nalbant Çeşme Cd. 5. Sk.No:41 Sarıyer/İSTANBUL
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 23.03.2021, işin bitiş tarihi 31.05.2021
d) İşe başlama tarihi : 23.03.2021


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.03.2021 - 11:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Sarıyer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Nalbant Çeşme Cd. 5. Sk. No:41 Sarıyer/İSTANBUL

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

- İstekliler Sigorta Şirketi olması halinde; 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununa göre Hazine Müsteşarlığı tarafından verilmiş olan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası branşında çalışmaya yetkili olduklarına dair ruhsatın aslını veya noter tasdikli suretini,

- İstekliler Acenta olması halinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya İlgili Odadan Alınmış Sigorta Acenteleri Uygunluk Belgesi, Acentesi Olduğu Ana Sigorta Şirketi İle İmzalamış Olduğu Acente Sözleşmesini ve ana sigorta şirketinin zorunlu mali sorumluluk sigortası yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgeleri aslını veya noterden tasdikli suretini teklif zarfı ile birlikte sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.