İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Nizip Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü
İşin Adı Zorunlu Mali Sorumluluk (trafik) Sigortası Yaptırılması Hizmet Alımı
İlan Tarihi 01.03.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.03.2021 14:00:00
Son Teklif Tarihi 16.03.2021 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/102483

1-İdarenin
a) Adresi : Mimar Sinan Mahallesi Niğbolu Sokak No: 20 27700 Nizip/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 0 (342) 517 3900 - 0 (342) 517 2138
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@nizip.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Belediyemize ait 63 adet ekli listede plakaları belirtilen araç ve iş makinesinin Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası yaptırılması/yenilenmesine işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Yüklenici Firmanın iş adresinde sigorta poliçeleri kesilerek idarenin adresi olan Nizip Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.05.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Nizip Belediyesi Yeni Hizmet Binası
b) Tarihi ve saati : 16.03.2021 - 14:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
  • İsteklinin Sigorta Şirketi olması halinde; 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununa göre Hazine Müsteşarlığı tarafından verilmiş olan Zorunlu Mali Sorumluluk (trafik) branşına ait ruhsatın aslını veya noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.
  • İsteklinin Acenteler olması halinde;  Sigorta Şirketinin yetkili acentelik sözleşmesini ve poliçe kesme yetki belgesinin aslını veya noterden tasdikli suretini ibraz edeceklerdir. (acenteler, anılan üç belgeye ilişkin bilgileri yeterlilik bilgileri tablosuna ayrı ayrı ekleyecektir.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nizip Belediyesi İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.