İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Mke Hurda İşletmesi Müdürlüğü-ticaret Müdürlüğü
İşin Adı Mke Hurda İşletmesi Müdürlüğü 83 Kalem Atığın Nakliyesi Ve Bertarafı Hizmet Alımı
İlan Tarihi 02.03.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.03.2021 11:00:00
Son Teklif Tarihi 25.03.2021 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2021/106917
İşin Adı : Mke Hurda İşletmesi Müdürlüğü 83 Kalem Atığın Nakliyesi Ve Bertarafı Hizmet Alımı
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Hipodrom Cad. No:113 06330
b) Telefon ve faks numarası : 3123840307 - 3123840236
c) Elektronik posta adresi : ticaret.hurda@mkek.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.mkek.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 83 KALEM ATIĞIN NAKLİYESİ VE BERTARAFI HiZMET ALIMI
b) Yapılacağı Yer : Türkiye genelinde bulunan Milli Savunma Bakanlığına bağlı birimler.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 31/12/2021 tarihine kadardır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü Hipodrom Cad. No:113 06330 Yenimahalle/ ANKARA
b) Tarihi ve saati : 25.03.2021 - 11:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

-) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

c) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

ç) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

e) İstekliler, varsa alt yüklenicilere ihale konusu hizmette yaptırmayı düşündükleri atıklara ait atık kodlarını (İsteklinin sahip olduğu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan izin lisans belgesinde yer almayan atık kodları için) ve çalışmayı düşündüğü alt yüklenici listesini,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.
4.2.3. İsteklinin;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 20'sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen ve sözleşme süresince geçerliliğini koruyan veya sözleşme sürecinde hizmetin aksamamasını teminen kesintisiz şekilde devam etmesini sağlayacak şekilde ön işlem/geri dönüşüm/geri kazanım/bertaraf tesisi olduğuna dair Geçici Faaliyet Belgesi/Çevre İzin Lisans Belgesi vereceklerdir. (Yalnızca Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansına sahip firmalar bu ihaleye katılamaz)

4.3.2. Istekli kendi malı en az 8 adet tehlikeli atık taşıma lisanslı araca sahip olmalıdır. Bu araçlara ait lisansları teklifleri ekinde sunmak zorundadır (İş ortaklıklarında iş ortaklığını oluşturan ortakların sahip olduğu toplam tehlikeli atık taşıma lisanslı araç parkı göz önüne alınacaktır).

4.4.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde,
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından, yukarıda istenen belgelerden; ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilen 4.2.1. maddede yer alan belge hariç diğer belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

İş ortaklığı yapacak her bir firmanın ön işlem/geri dönüşüm/ geri kazanım /bertaraf tesisi belgesine sahip olması şarttır (Yalnızca Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansına sahip firmalar bu ihaleye katılamaz). Ayrıca; pilot ortak, atıklar için istenen tehlikeli atık kodlarına sahip olmak zorundadır. Atıkların sahip olduğu atık kodları, iş ortaklığını oluştıran ortaklar tarafından eksiksiz olarak karşılanacaktır. İş ortaklığını oluşturan ortaklar, münferiden veya farklı isteklilerle iş ortaklığı oluşturmak suretiyle müştereken, ihaleye birden fazla teklif veremezler.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde ve www.mkek.gov.tr internet adreslerinden görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü Ticaret Müdürlüğü Hipodrom Cad. No: 113 Yenimahalle/ANKARA adresinden satın alınabilir.

            İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 230 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini;

Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi Ankara IBAN No: TR10 0001 0017 4537 7119 3976 22, Halk Bankası Toptancı  Hal Şubesi Ankara IBAN No: TR02 0001 2009 3900 0013 0000 01, T.İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi Ankara IBAN No: TR07 0006 4000 0014 3990 0619 50, Akbank Yenimahalle Şubesi Ankara IBAN No: TR41 0004 6000 1588 8000 1281 47, Vakıfbank Beşevler Şubesi Ankara IBAN No:   TR89 0001 5001 5800 7305 2377 02 MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü Ticaret Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Hipodrom Cad. No:113 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (yüzdeüç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü 83 Kalem Atığın Bertarafı ve Nakliyesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesine istinaden MKE Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

14. İdari Şartnamenin 34. maddesine göre hesaplanan sınır değerin altında olan teklifler sorgulanmaksızın, ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
15. Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp MKEK Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.