İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Ordu Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı
İşin Adı Ordu İli Ve İlçeleri Kgys Yeni Kurulum-genişleme-modernizasyon Projesi Montajlı Mal Alım İşi
İlan Tarihi 02.03.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 30.03.2021 10:00:00
Son Teklif Tarihi 30.03.2021 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/102778

1-İdarenin
a) Adresi : Saray Ulukonak 7 52100 ALTINORDU/ORDU
b) Telefon ve faks numarası : 4526664066 - 4526664566
c) Elektronik Posta Adresi : yikob@ordu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Ordu İli Altınordu İlçesinde KGYS Kurulum Genişleme Modernizasyon Projesi Montajlı Mal Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ordu il Emniyet Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 90 gün içerisinde tedarik ve montaj işi tamamlanacaktır


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Valiliği Toplantı Salonu Saray Mah.Ulukonak Cad. No:7 Altınordu/ORDU
b) Tarihi ve saati : 30.03.2021 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

*İstekli, ürünlerin( Swicht, Kamera, UPS , Saha dolabı ve Taşınabilir saha dolabı) yetkili satıcısı olduğuna dair onaylı belgeleri resmi distribütör firmadan temin ederek teklif dosyasında sunacaktır.

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

UTP Kablo ve Patch  Kablo ISO/ IEC-11801 IEC 61456-5 Cat6 Standardı 

Direkler için TS EN ISO 1461 

Saha Dolabı TS- 914 EN ISO 1461 : 2011 yada ISO 2081 Standardı 

4.3.3.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Teklif verecek firmalar, bakım hizmetleri işletme verimi ve sürekliliği için gerekli olan, TSE tarafından satış sonrası hizmetleri için verilen TS-13242, TS-12831, TS-12498 TS-12845 standartlarının her birini içeren hizmet yeterlik belgesine sahip olacak ve teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

4.3.3.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekliler alım konusu olan tüm kameralar için ONVIF üyelik belgesini teklif dosyasında sunacaktır. (ONVIF alt kurulları üyeliği aranmayacaktır.) Teklif edilecek kameraların yerli üretim olması durumunda ONVIF belgesi aranmayacak olup bunun yerine Yerli Malı belgesini sunmaları yeterli olacaktır.

İstekliler alım konusu malı teklif etme yetkisinin bulunduğunu teklif dosyasında belgelendirecektir. Bu çerçevede İstekli aşağıdaki alt maddelerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunacaktır.
İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi,

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mal veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Malzeme listesinde belirtilen bileşenlerle ilgili olarak;  Teklif Dosyasında yer alacak dokümanlar aşağıda belirtilmiş olup bu dokümanlar üzerinde bu teknik şartnamede belirtilen özellik, değer, standart ve şartları taşıdıklarına ve sağladıklarına dair veriler bulunacaktır. Bu dokümanlar Türkçe veya yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevirisi yapılmış olmak üzere teklifle birlikte verilecektir. Bu dokümanların genel özetleri Teknik şartnamenin 6.4, 6.9 maddelerinde belirtilmiştir.

4.3.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Teklif verecek firmalar, bakım hizmetleri işletme verimi ve sürekliliği için gerekli olan, TSE tarafından satış sonrası hizmetleri için verilen TS-12498, TS-12831, TS-13242 TS-12845 standartlarının her birini içeren hizmet yeterlik belgesine sahip olacak ve teklifleri ile birlikte sunacaklardır. İstekli ihale tarihinden en az 3(üç) gün önce idarece tanzim edilecek olan Yer görme belgesini teklif dosyasında İhale Komisyonuna Sunacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak , KGYS(Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri) veya PTS(Plaka Tanıma Sistemi) ilgili özel veya resmi kurumlarda kurulumu tamamlanmış ve çalışır durumda örnek uygulamalar, benzer iş olarak kabul edilecektir.

Diplomalar iş bitirme olarak kabul edilmeyecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Saray Mah.Ulukonak Cad. No:7 Altınordu/ORDU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.