İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
İşin Adı Kırtasiye Malzemesi Alımı
İlan Tarihi 02.03.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.03.2021 10:00:00
Son Teklif Tarihi 24.03.2021 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/105617

1-İdarenin
a) Adı : KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Candaroğulları Mahallesi Şehit Piyade Er Mahir Demir Sokak No:11 37100 Merkez/KASTAMONU
c) Telefon ve faks numarası : 3662141066 - 3662143075
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
150 Kalem-Kırtasiye Malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, Araç DH, Azdavay DH, Bozkurt DH, , Cide DH, Daday DH, Devrekani DH, İnebolu DH, Taşköprü DH, Tosya DH, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Kastamonu ADSM Ambarları
ç) Süresi/teslim tarihi : Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü-Kastamonu Eğitim ve Araştırma .Hastanesi. ADSM-Araç DH.-Azdavay DH.- Bozkurt DH.-Cide DH.- Daday DH- Devrakani DH.-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi-İnebolu DH- Taşköprü DH.-Tosya DH. tarafından 31.12.2021 tarihine kadar peyder pey çekilen siparişe müteakip ürünler 10 gün içinde ilgili kurumun deposuna istenilen şekilde istif edilerek teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme yapılmasına müteakip


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.03.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kastamonu il Sağlık Müdürlüğü Candaroğulları Mahallesi Şehit Mahir Demir Sokak No:11 37100 - MERKEZ / KASTAMONU

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İsteklilerden teklifler açıldıktan sonra ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. teklif veren firmalardan teklif ettikleri ürünlerin numuneleri ve teknik şartnamede istenen belgeler istenecektir.Değerlendirme numune ve sunulan belgeler üzerinden yapılacaktır.

*İsteklilerin verdikleri numuneler sözleşme imzalandıktan 1 (bir) ay içerisinde, talep edildiği takdirde geri verilebilecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.