İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Artvin İl Özel İdaresi İhale Ve Satınalma Müdürlüğü
İşin Adı Patlayıcı Madde Satınalma İşi
İlan Tarihi 03.03.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.03.2021 14:00:00
Son Teklif Tarihi 19.03.2021 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/110720

1-İdarenin
a) Adresi : Salkımlı Köyü Aşağı Tolgum Mevkii Erzurum Yolu Üzeri 112 Çağrı Merkezi Binası İhale ve Satınalma Müdürlüğü Kat:2 08000 - MERKEZ/ARTVİN
b) Telefon ve faks numarası : 4662125112 - 4662123121
c) Elektronik Posta Adresi : ihalevesatinalma@www.artvinozelidare.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
9 kalem Patlayıcı Madde, kapsül, zil teli vb. yardımcı malzemeler satın alınacaktır. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Artvin Merkez İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Sahasında veya İdarenin göstereceği Artvin Merkez Belediyesi mücavir alan içerisindeki yere, İdaremizin Görevlendirdiği Güvenlik Görevlisine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İdarenin talep listesindeki Malzemeler; malzemenin alınacağı tarihte en geç saat 10:00'a kadar yüklenici firma tarafından, Artvin Merkez İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Sahasında veya İdarenin göstereceği Artvin merkez Belediyesi mücavir alan içerisindeki yere, İdaremizin Görevlendirdiği Güvenlik Görevlisine teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Aşağı Tolgum Mevkii Erzurum Yolu Üzeri 112 Çağrı Merkezi Binası Zemin Kat Merkez/ARTVİN
b) Tarihi ve saati : 19.03.2021 - 14:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:  İstekli, Patlayıcı Maddelere ilişkin olarak Bakanlar Kurulunun 87/12028 sayılı tüzük uygulama hükümlerine uygun ilgili mevzuat uyarınca yetkili kuruluşlardan alınmış Patlayıcı Maddeler Satışı izin belgesini teklif dosyası ile birlikte sunacaktır


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Artvin İl Özel İdaresi (Aşağı Tolgum Mevkii Erzurum Yolu Üzeri 112 Çağrı Merkezi Binası Kat:2 Merkez/ARTVİN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.