İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tarım Ve Orman Bakanlığı İzmir Dkmp İl Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi
İşin Adı Bir Adet, Yakıt Hariç, Sürücüsüz, 4+1 Kişilik, 2017 Ve Üstü Modelli, Çift Sıralı 4x4 Pikap Ve İki Adet, Yakıt Hariç, Sürücülü, 4+1 Kişilik, 2017 Ve Üstü Modelli, Çift Sıralı 4x4 Pikap Kiralanması
İlan Tarihi 04.03.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.03.2021 11:30:00
Son Teklif Tarihi 22.03.2021 11:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/109969

1-İdarenin
a) Adı : TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İZMİR DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
b) Adresi : 1743 Sokak No:29 KARŞIYAKA/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 2323698006 - 2323696484
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Bir adet, Yakıt Hariç, Sürücüsüz, 4+1 kişilik, 2017 ve üstü modelli, çift sıralı 4x4 Pikap ve İki adet, Yakıt Hariç, Sürücülü, 4+1 kişilik, 2017 ve üstü modelli, çift sıralı 4x4 Pikap kiralanması
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Yakıt Hariç, Sürücüsüz, 4+1 kişilik, 2017 ve üstü modelli, çift sıralı 4x4, Bir adet Pikap ve Yakıt Hariç, Sürücülü, 4+1 kişilik, 2017 ve üstü modelli, çift sıralı 4x4, İki adet Pikap, kiralanması hizmet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Araçlar, İdarenin Faaliyet alanları ve görevleri kapsamındaki işlerinde ve aşağıda açıklanan ilçelerde bulundurulacaktır. - 1 adet, yakıt hariç, sürücülü, 4X4 arazi çekişli, çift sıralı, Klimalı Pikap. (Bu araç DKMP Ödemiş Şefliğinin bulunduğu Ödemiş İlçesinde bulundurulacaktır.) - 1 adet yakıt hariç, sürücülü, 4X4 arazi çekişli, çift sıralı, Klimalı Pikap (Bu araç İzmir Karşıyaka ilçesinde bulunan İzmir DKMP Şefliği bünyesinde bulundurulacaktır.) - 1 adet yakıt hariç, sürücüsüz, 4X4 arazi çekişli, çift sıralı, Klimalı Pikap. (Bu araç DKMP Seferihisar Şefliğinin bulunduğu Seferihisar İlçesinde bulundurulacaktır.) Söz konusu bu araçlar İdarenin Faaliyet alanları ve görevleri kapsamındaki işlerinde , İzmir ili ve ilçeleri ile Şehir dışı hizmetlerdeki görevlendirmelerde kullanılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 11(OnBir) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.03.2021 - 11:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Tarım ve Orman Bakanlığı, 4.Bölge Müdürlüğü, İzmir Şube Müdürlüğü 1743 Sokak No: 29 Karşıyaka/İZMİR

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhaleye katılacak olan istekliler; İhale konusu hizmetin yerine getirilmesinde, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükmü gereğince;  İstekli kendi adına kayıtlı olan yurt içinde ticari amaçla eşya taşımacılığı yapabileceğini gösteren K1  yetki belgesini teklifi ile birlikte verecektir.  Yukarıda belirtilen belgelerle ilgili olarak yeterlik bilgileri tablosunda istenilen bilgiler yeterlik bilgileri tablosunda eksiksiz olarak beyan edilecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
EK-1 Teklif Edilen Araçlara Ait “Araç Bilgi Formu”, (Teklif zarfında Araç Bilgi Formu Olmayan yada bilgilerin hatalı yazıldığı tespit edilen isteklilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.)

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; personel taşımacılığı veya şoförlü/şoförsüz taşıt kiralama hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.