İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
İşin Adı İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı Birimler İle Dış İlçe Emniyet Müdürlükleri Hizmet Binalarının 01/07/2021-31/12/2021 Tarihleri Arası Elektrik Enerjisi İhtiyacının Serbest Piyasadan Alımı İşi
İlan Tarihi 04.03.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 7.04.2021 11:00:00
Son Teklif Tarihi 7.04.2021 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/95514

1-İdarenin
a) Adı : İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Kat:2 Çankaya ek hizmet binası 35240 Çankaya KONAK/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası : 02324890500-4419 - 2322618643
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler ile Dış İlçe Emniyet Müdürlükleri hizmet binalarının 01/07/2021-31/12/2021 tarihleri arası elektrik enerjisi ihtiyacının serbest piyasadan alımı işi
b) Niteliği, türü ve miktarı :
Orta Gerilim 2.500.000 kwh ile Alçak Gerilim 4.000.000 kwh olmak üzere toplam 6.500.000 kwh Elektrik Enerjisi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Teknik Şartname ekinde abone numaraları belirtilen birimlere
ç) Süresi/teslim tarihi : İşin süresi 6 (altı) aydır. Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip teknik şartnamenin ilgili madde hükümleri çerçevesinde 01.07.2021 günü saat 00:00'da işe başlanacak ve 31 Aralık 2021 Saat 24:00'da iş bitirilecektir. Serbest Tüketici Belgelerinin güncellenmesi dahil yasal prosedürün tamamlanması yükleniciye aittir.
d) İşe başlama tarihi : 01.07.2021


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.04.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 1365 Sokak No:2/A Kat:2 Çankaya ek hizmet binası (Eski tekel binası)Çankaya-Konak/İZMİR

Yeterlilik

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Teklif verecek istekliler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından kendilerine verilmiş ve ihale tarihinde geçerli durumunda olan serbest tüketicilere Elektrik Enerjisi satmaya yetkili olduğuna dair (Elektrik Toptan Satış Lisansı/Tedarikçi Lisansı, Elektrik Üretim Lisansı, Ortaklık veya Perakende satış lisansı v.b) kendilerine uygun olan belge/belgeleri yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir. İstekliler İdarece talep edilmesi halinde yeterlilik bilgileri tablosunda beyan ettiği belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini idareye sunacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.