İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Seferihisar Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı Hizmet Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı
İlan Tarihi 26.03.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.04.2021 10:30:00
Son Teklif Tarihi 15.04.2021 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/161118

1-İdarenin
a) Adresi : Camikebir mahallesi 52/1 sokak 14 35460 SEFERİHİSAR/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2327433960 - 2327433465
c) Elektronik Posta Adresi : hcakirbey@seferihisar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
94 adet aracın zorunlu trafik sigortası
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Seferihisar Belediyesi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.06.2021, işin bitiş tarihi 01.06.2022


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Camikebir Mahallesi 52/1 sokak Yeni Kültür Merkezi sokak No1 Seferihisar/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 15.04.2021 - 10:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Sigorta şirketleri, ruhsat ve zorunlu Karayolları Mali Sorumluluk sigorta poliçesi kesme yetki belgesini, sigorta acentesi olarak katılacaklar ise yukarıdaki belgelere ilave olarak acentelik sözleşmesini ve şirket vekaletnamesini vereceklerdir.İstekliler ilgili mevzuat gereği alınması gerekli sigortacılık izin belgesini ve/veya Sigorta acentesi ise yetkili acente olduğunu gösteren belgenin aslını yada noter onaylı suretini ihale dosyasında sunmak zorundadır.İhaleye teklif veren istekli Broker ise Hazine müsteşarlığı tarafından verilmiş ''Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorunluluk Sigortası''branşında çalışmaya yetkili olduklarına dair ruhsatı ibraz etmek zorundadır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İzmir Seferihisar Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.