İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İl Sağlık Müdürlüğü
İşin Adı 26 Kalem Kırtasiye Malzeme Alımı
İlan Tarihi 01.04.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.04.2021 10:30:00
Son Teklif Tarihi 15.04.2021 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/188330

1-İdarenin
a) Adresi : YALOVA SAĞLIK KOMPLEKSİ-BAHÇELİEVLER MAH.STADYUM CAD.NO:35 77100 - YALOVA MERKEZ/YALOVA
b) Telefon ve faks numarası : 2268143118 - 2268129683
c) Elektronik Posta Adresi : yalova.imis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
26 KALEM MUHTELİF KIRTASİYE MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Yalova il Sağlık Müdürlüğü, Yalova Devlet Hastanesi, Yalova Çınarcık Devlet Hastanesi, Yalova Altınova Devlet Hastanesi ve Yalova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ayniyat Depolarına sözleşme süresi içerisinde teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : Yüklenici uhdesinde kalan kısımları işe başlama tarihi olan, sözleşmenin imzalandığı tarih ile sözleşmenin bitiş tarihi arasında; Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, Yalova Devlet Hastanesine, Çınarcık Devlet Hastanesi, Altınova Devlet Hastanesi ve Yalova Ağız Diş Sağlığı Merkezine, idarenin ihtiyacı doğrultusunda sipariş mektubunun tebliği (Faks veya telefon yoluyla yapılan sipariş taleplerinin yapıldığı tarih tebliğ tarihi sayılacaktır) itibariyle 7 (Yedi) iş günü içerisinde teslim edecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : YALOVA SAĞLIK KOMPLEKSİ - İHALE ODASI 2.KAT BAHÇELİEVLER MAH. STADYUM CAD. NO:35 77100 - MERKEZ / YALOVA
b) Tarihi ve saati : 15.04.2021 - 10:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-İstekliler teklif edecekleri ürünlerle ilgili her bir kaleme ait Teknik Şartnamelerde belirtilen şartlara uygun numunelerini ihaleden önce Satın Alma Birimine tutanakla teslim edilecektir. Teknik şartnamede numune miktarı belirtilmeyen ürünlere, birim "Adet", "Rulo", "Paket" v.b olması durumuna göre, en az 1 (Bir) Adet/Rulo/Paket numune teslim edilecektir. Teslim edilecek numunelerin üzerine ihale sıra numarası ve firma adı yazılacaktır. Numuneler orijinal ambalajında teslim edilecektir.

2-İhaleye teklif veren istekliler, teklif edecekleri ürünlere istinaden verdikleri numune örneklerini ve/veya numune örneklerinin denenmesi için gerekli  malzemelerini  ihaleye ilişkin sözleşmeler tamamlandıktan sonra en geç 1 ay içinde teslim alacaklardır. Bu süreler dolduktan sonra teslim alınmayan numunelerden dolayı Müdürlüğümüz  sorumlu değildir. Numune örneğinin kullanılması durumunda, istekliye iade yapılamamaktadır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YALOVA SAĞLIK KOMPLEKSİ-SATIN ALMA SERVİSİ 2.KAT BAHÇELİEVLER MAH. STADYUM CAD. NO:35 77100 - MERKEZ / YALOVA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.