İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İl Sağlık Müdürlüğü
İşin Adı Müdürlüğümüze Bağlı Atatürk Devlet Hastanesinin İhtiyacı Olan 20 Kalem Klima Filtresi Mal Alımı
İlan Tarihi 05.04.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.04.2021 10:30:00
Son Teklif Tarihi 19.04.2021 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/190169

1-İdarenin
a) Adı : DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : CAMIIKEBIR MH VALILIK BINASI D BLOK 81100 DÜZCE MERKEZ/DÜZCE
c) Telefon ve faks numarası : 3805239272 - 3805122563
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Müdürlüğümüze Bağlı Atatürk Devlet Hastanesinin İhtiyacı Olan 20 Kalem Klima Filtresi Mal Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
20 Kalem Klima Filtresi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Filtreler yüklenici firmadan sözleşme imzalandıktan sonra en geç 60 (altmış) gün içinde teslim edilecektir Ürün teslim yeri teknik şartnamede belirtildiği şekilde hastane idaresince belirlenmiş olan yerlere yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.04.2021 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi - Camikebir Mh. Valilik Binası D Blok 1. Kat Merkez /DÜZCE

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

 Teknik Şartnamede Klima Filtreleri ile alakalı olarak istenilen belgeler ihale dosyasında sunulacaktır (TÜV belgesi (TÜRKAK ve IAF/TGA onaylı), ISO 16890  Standardına uygunluk belgesi , EN 1822 standardına uygun olarak bireysel sızdırmazlık test sertifikası ve EUROVENT sertifikası. Ayrıca Hepa filtrelerin test edildiği cihaz yada ünitelerin EN 1822 sertifikasında belirtilen ölçümleri yapabildiğine dair kalibrasyon belgesi )


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler ihale teklif dosyası ile birlikte Numune sunacaktır. Numunelerin üzerinde isteklinin adını ve kalem sıra numarasını belirten etiket bulunacaktır. Numune vermeyen yada eksik veren isteklinin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. İdaremizce sözleşme yapan isteklinin numuneleri sözleşme bitimine kadar iade edilmeyecektir. İhaleye teklif veren diğer istekliler numunelerini İhale Komisyon Kararının tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde teslim alacaklardır. Bu süre dolduktan sonra teslim alınmayan numunelerden dolayı İdaremiz sorumlu olmayacaktır.(Numuneler 1 adet G4 KABA FİLTRE , 1 adet F7 TORBA FİLTRE, 1 adet W KOMPAKT FİLTRE F9, 1 adet HEPA FİLTRE H13)

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
TÜV belgesi (TÜRKAK ve IAF/TGA onaylı), ISO 16890 Standardına uygunluk belgesi , EN 1822 standardına uygun olarak bireysel sızdırmazlık test sertifikası ve EUROVENT sertifikası. Ayrıca Hepa filtrelerin test edildiği cihaz yada ünitelerin EN 1822 sertifikasında belirtilen ölçümleri yapabildiğine dair bağımsız kuruluşlardan alınmış kalibrasyon belgesi


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.