İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Eshot Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü
İşin Adı 14 Kalem Temsa Klima Tamir Malzemesi
İlan Tarihi 05.04.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 26.04.2021 13:30:00
Son Teklif Tarihi 26.04.2021 13:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/173988

1-İdarenin
a) Adresi : Zafer Mah. 840 Sok. Fuar Alanı No:2 35410 GAZİEMİR/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2322935603-2322935616 - 2322820317-2322820420
c) Elektronik Posta Adresi : ihaleisleri@eshot.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
14 Kalem Temsa Klima Tamir Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenici sözleşme konusu malzemeleri; İdaremizin Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı, İnönü Mahallesi, No: 500 BUCA-İZMİR adresinde bulunan Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ambarına teslim edecektir.
c) Teslim tarihi : İşin Süresi, sözleşme tarihinden itibaren 75 (Yetmişbeş) takvim günüdür. Kısmi teslimat yapılabilir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Eshot Genel Müdürlüğü/ Zafer Mah. 840 Sk. Fuar Alanı No:2 35410 Gaziemir / İZMİR
b) Tarihi ve saati : 26.04.2021 - 13:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif ettikleri malzemelerin marka ile parça numara veya katalog numarası bilgilerini içeren belgeyi (belge istekli tarafından imzalanmış ve kaşeli olacaktır.) teklifleriyle birlikte vereceklerdir.
İstekliler tekliflerinde, teklif ettikleri yedek parçaya ait markayı belirtip parça veya katalog numarasını belirtmemeleri halinde teklif ettikleri markaya ait Teknik Şartname madde 3.2’de belirtilen OEM veya Parça Numarasını teklif ettiği kabul edilecektir.
İstekliler tekliflerinde, sadece orijinal ibaresini belirtip parça veya katalog numarasını belirtmemeleri halinde, teklif ettikleri yedek parçaya ait araç imalatçısının veya ana mal imalatçısının Teknik Şartname madde 3.2’de belirtilen OEM veya Parça Numarasını teklif ettiği kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eshot Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı / Zafer Mah. 840 Sk. Fuar Alanı No:2 35410 Gaziemir / İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.