İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi- Diyarbakır Gazi Yaşargil Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
İşin Adı 2 Kalem Avadanlık Ve Yedek Parça (led Panel Armatür) Alımı
İlan Tarihi 12.04.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.04.2021 14:00:00
Son Teklif Tarihi 20.04.2021 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/189482

1-İdarenin
a) Adresi : ÜÇKUYULAR ELAZIG YOLU ÜZERI 10.KM. KAYAPINAR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122580060 - 4122580058
c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakireah1@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2 Kalem Avadanlık ve Yedek Parça (LED PANEL ARMATÜR) Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : S.B.Ü. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilgili Ambar Birimi.
c) Teslim tarihi : 1-Hastanemiz ilgili Ambar Birimine teknik şartnameye uygun olarak Muayene Komisyonu huzurunda ilgili Ambar biriminin ihtiyacı doğrultusunda sözleşme süresi boyunca ihtiyaçlar yüklenici firmaya bildirildikten sonra en geç 10 gün içerisinde yüklenici uhdesinde kalan malzemeleri mesai saatleri içinde peyder pey teslim edilecektir. Montaj işlemi malzemelerin tesliminden sonra uygulanacaktır. 2-Ambar birimi gerekli görürse yüklenicinin uhdesinde kalan tüm malzemeleri bir defada isteyebilir ve yüklenici bunu kabul etmiş sayılır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Elazığ Yolu 10. Km. Üçkuyular Mevkii Kayapınar/DİYARBAKIR
b) Tarihi ve saati : 20.04.2021 - 14:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-İstekliler teklif ettikleri ürüne ilişkin teknik şartnameye birebir uygun olarak en az birer adet numuneyi teklif dosyası ile birlikte teslim edeceklerdir. Teklif edilen kaleme ilişkin numune verilmemesi durumunda teklifi geçerli sayılmayacaktır.ihale saatinden sonra getirilen numuneler teslim alınmayacaktır.Firmalar teklif ettikleri malzemelere ait numunelerin üstüne kaçıncı kaleme ait malzeme olduğu ve firmanın adı yazılmalıdır.

2-İstekliler numuneleri , ihale saatinden önce teklif zarflarını teslim ederken numune teslim tutanağı listesi ile birlikte vermelidir.  Liste  2(iki) nusha şeklinde, sıra no ve malzeme ismi  belirtilecek şekilde  ve firma tarafından imzalı kaşeli olacak şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Bir nushası numunelerle birlikte  teslim edilip diğer nushası kendilerinde kalacak şekilde  düzenlenmelidir.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Varsa Teknik Şartnamede istenen belgeleri ihale teklif zarfında sunulacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.