İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İşin Adı Beton Parke Taş Malzemeleri İle Mekanik Malzeme Alım İşi
İlan Tarihi 13.04.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 11.05.2021 14:00:00
Son Teklif Tarihi 11.05.2021 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/214756

1-İdarenin
a) Adresi : Çamköy Mh. 3129. Sk. Çamköy Asfalt Şantiyesi 81100 ÇAMKÖY DÜZCE MERKEZ/DÜZCE
b) Telefon ve faks numarası : 3805123468 - 3805123468
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@duzce.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1.KISIM BETON PARKE TAŞ MALZEMELERİ 4 KALEM. 2.KISIM MEKANİK MALZEME 1 KALEM.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Teknik şartnamelerde belirtilen yerler.
c) Teslim tarihi : Sözleşme taraflarca imzalanmasına müteakip, yüklenici 1.KISIM 4 kalem malları işe başlama tarihinden itibaren idarenin talebi doğrultusunda teknik şartnamedeki hükümler çerçevesinde işin süresi 350 (Üçyüzelli) takvim günü içerisinde teslim edecek olup, 2.KISIM 1 kalem malın idarenin talebi doğrultusunda teknik şartnamedeki hükümler çerçevesinde işin süresi 350 (Üçyüzelli) takvim günü içerisinde peyder pey teslim edecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Çamköy Mahallesi 3129 Sokak Çamköy Asfalt Şantiyesi Fen İşleri Müdürlüğü/DÜZCE
b) Tarihi ve saati : 11.05.2021 - 14:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a)Aday ve/veya istekli adına  düzenlenen  sanayi sicil belgesi.

b)Adayın  ve/veya isteklinin  üyesi olduğu meslek odası tarafından  aday veya istekli adına  düzenlenen kapasite raporu.

c) Aday ve/veya isteklinin  kayıtlı olduğu meslek odası tarafından  adayın  veya isteklinin  adına  düzenlenen  imalat yeterlilik belgesi.

ç)Adaylar ve/veya isteklilerin  adlarına  veya ünvanlarına  düzenlenmiş teklif ettiği mallara ilişkin  yerli malı belgesi veya teknolojik ürün  deneyim belgesi.

 

Aday ve/veya istekliler yukarıda sayılan  belgelerden  kendilerine uygun  olanı/olanları teklif dosyası ile birlikte idaremize sunacaklardır.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu ve/veya özel sektöre gerçekleştirilen tekbir sözleşmeye dayalı her türlü  beton parke taşı malzemeleri ile Mekanik (alt temel ) malzeme alım  satım  işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.

Aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklifte  kısımların  tamamı için ve/veya  her bir kısım  için ayrı ayrı yapılacaktır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çamköy Mahallesi 3129 Sokak Çamköy Asfalt Şantiyesi Fen İşleri Müdürlüğü /DÜZCE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.