İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
İşin Adı 500,000 Litre Motorin İle 15,000 Lt 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Olmak Üzeri 515,000 Litre Akaryakıt
İlan Tarihi 13.04.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 11.05.2021 10:30:00
Son Teklif Tarihi 11.05.2021 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/205159

1-İdarenin
a) Adresi : FATİH SULTAN MEHMET MAH. MEHMET AKİF ERSOY CD. NO:10 63500 AKÇAKALE/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4144112045 - 4144112046
c) Elektronik Posta Adresi : akcakaledestek@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
500,000 Litre Motorin ve 15,000 Litre Kurşunsuz Benzin Olmak Üzere Toplam 515,000 Litre Akaryakıt Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Araçları Depoları ve Hizmet Binalarında Bulunan Jeneratörlerin Yakıt Tankları ile SGG (Suriye Görev Gücü) de Görevlendirilen Her Tür Aracın Yakıt Depolarına
c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalandıktan sonra İdare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren teknik şartname de belirtilen şartlarda İdarenin araçları ve Jeneratörleri ile SGG (Suriye Görev Gücü) de görevli tüm araçların yakıt depolarına idarenin belirleyeceği limitlerde dolum yapılacaktır. Alım Tarihi 23/06/2021 tarihte başlayıp 365 gün veya alım miktarının bitimine kadar devam edecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası Destek Büro Amirliği Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:10 Akçakale/ŞANLIURFA
b) Tarihi ve saati : 11.05.2021 - 10:30


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış "İstasyonlu Akaryakıt Bayilik Lisansı" aslı veya tastikli suretinin verilmesi.

2-İhale konusu mal alımı ile ilgili İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının aslı veya tastikli suretinin verilmesi.

3-İstekli akaryakıt dağıtım ve kuruluşunun bayisi ise bayisi bulunduğu akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşundan ihalenin yapıldığı tarihi kapsayacak şekildi alınmış teklif sahibinin meskul dağıtım kuruluşunun ihale konusu petrol ürünlerinin bayisi olduğunu tesvik eden belgenin asılı veya tastikli suretinin verilmesi.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası Destek Büro Amirliği Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:10 Akçakale/ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.