İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Toprakkale Belediyesi
İşin Adı 100,000 Lt Motorin 10,000 Lt Benzin Akaryakıt Ürünleri
İlan Tarihi 13.04.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 10.05.2021 14:00:00
Son Teklif Tarihi 10.05.2021 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/210282

1-İdarenin
a) Adresi : Karataş Mahallesi Kurtuluş Sokak No:7 80950 TOPRAKKALE TOPRAKKALE/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası : 3286332500 - 3286332501
c) Elektronik Posta Adresi : toprakkalebelediyesi80@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2020 YILI AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI 100.000 LT MOTORİN VE 10.000 LT KURŞUNSUZ BENZİN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : YÜKLENİCİNİN TOPRAKKALE İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE VARSA AKARYAKIT İSTASYONUNDA, YOKSA TOPRAKKALE SINIRLARI İÇERİSİNDE ANLAŞMIŞ OLDUĞU AKARYAKIT İSTASYONU VEYA İSTASYONLARDAN BELEDİYENİN GÖSTERECEĞİ YERLERE SEYYAR POMPALI TANKER KURULARAK VEYA BELEDİYEMİZİN SINIRLARI İÇİNDE MEVCUT OLAN AKARYAKIT DEPOLARINA TESLTESLİM EDİLMEK ÜZERE AKARYAKIT ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. OTOMASYON SİSTEMİ İLE ALINACAK AKARYAKIT İSE ARAÇLARIN DEPOLARINA TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME YAPILDIKTAN SONRA 20 GÜN İÇERİSİNDE TESLİM İŞLEMİNE BAŞLANILACAKTIR. YÜKLENİCİNİN TOPRAKKALE İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE VARSA AKARYAKIT İSTASYONUNDA,YOKSA TOPRAKKALE SINIRLARI İÇERİSİNDE ANLAŞMIŞ OLDUĞU AKARYAKIT İSTASYONU VEYA İSTASYONLARDAN BELEDİYENİN GÖSTERECEĞİ YERLERE SEYYAR POMPALI TANKER KURULARAK VEYA BELEDİYEMİZİN SINIRLARI İÇİNDE MEVCUT OLAN AKARYAKIT DEPOLARINA TESLTESLİM EDİLMEK ÜZERE AKARYAKIT ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. OTOMASYON SİSTEMİ İLE ALINACAK AKARYAKIT İSE ARAÇLARIN DEPOLARINA TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KARATAŞ MAHALLESİ KURTULUŞ SOKAK NO:10 B TOPRAKKALE/OSMANİYE
b) Tarihi ve saati : 10.05.2021 - 14:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi Belgelerin hepsinin ihale dosyasında sunulması zorunludur.
 

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
a) İSTEKLİ BİR AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU İSE ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN VERİLMİŞ TEKLİF SAHİBİNİN AKARYAKIT DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞUNU OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE, b)İSTEKLİ BİR AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ İSE TEKLİF SAHİBİNİN BAYİSİ OLDUĞU KURULUŞDAN VERİLMİŞ AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ OLDUĞUNA DAİR BAYİLİK YAZISI VE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ, c) İSTEKLİYE ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN BAYİLİK YAPMAK ÜZERE VERİLMİŞ OLAN İSTASYONLU BAYİLİK BELGESİ, d)İSTEKLİNİN BAĞLI OLDUĞU İLGİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ALINMIŞ OLAN İŞ YERİ AÇMA VE İZİN BELGESİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARATAŞ MAHALLESİ KURTULUŞ SOKAK NO:10 B TOPRAKKALE/OSMANİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.