İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İskenderun Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı Muhtelif Tür Ve Miktarda Kırtasiye Malzemesi Alım İşi
İlan Tarihi 22.04.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 6.05.2021 11:30:00
Son Teklif Tarihi 6.05.2021 11:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/233256

1-İdarenin
a) Adı : İSKENDERUN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Yenişehir Mah. M.Çakmak Cad. No:11 K:4 31200 İSKENDERUN/HATAY
c) Telefon ve faks numarası : 3266134990 - 3266141676
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : MUHTELİF TÜR VE MİKTARDA KIRTASİYE MALZEMESİ ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
167 Kalem Muhtelif Tür ve Miktarda Kırtasiye Malzemesi Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İskenderun Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili müdürlüklere verilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : 167 Adet Mal Kalemi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün koordinesinde 30 gün içerisinde İdareye teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : sözleşmenin imzalanmasına müteakip 1 iş günü içinde


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.05.2021 - 11:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İSKENDERUN BELEDİYESİ 3. KAT BRİFİNG SALONU ( YENİŞEHİR MAHALLESİ M. FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ NO:11 KAT:3 İSKENDERUN / HATAY )

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler, teklif ettikleri birim fiyat cetvelinde bulunan mal kalemlerine ilişkin olarak teknik şartnamede belirtilen niteliklere ve standartlara uygunluğunun kontrol edilmesine yönelik olmak üzere, İstekliler 1 ve 2. en avantajlı teklif  olmaları durumunda istenilen mal kalemlerinden, 'A4 Fotokopi Kağıdı ( 1 Koli )  ve Föy Dosya ( 1 Paket ) ' dan oluşan numunelerin  teklif değerlendirmesi aşamasından sonra  istenmesi durumunda gerekli süre ve şartlarda numuneleri teslim edeceklerini yeterlik bilgileri tablosunda gerekli sütunda beyan edeceklerdir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.