İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.ş (botaş) Doğalgaz İşletme Ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Doğal Gaz İletim Hatları İçin Vana Ve Boru Bağlantı Elemanları
İlan Tarihi 10.05.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.05.2021 14:00:00
Son Teklif Tarihi 25.05.2021 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2021/263938
İşin Adı : Doğal Gaz İletim Hatları İçin Vana Ve Boru Bağlantı Elemanları
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Eskişehir yolu 23. Km Yapracık Mevkii
b) Telefon ve faks numarası : 3122973600 - 3122998300
c) Elektronik posta adresi : info@botas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.botas.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : I.Kısım 6 adet vana II. Kısım 58 adet fitting malzemesi III. Kısım 6 adet izole kaplin (joint) IV. Kısım 1200 metre farklı çaplarda boru V. Kısım 12 adet sıcak büküm boru
b) Teslim [yeri / yerleri] : Kocaeli, Kahramanmaraş, Ardahan, Kırşehir, Erzurum
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Malzemelerin tamamı (tüm kısımlar için) sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 hafta içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 23.km Yapracık Mevki Etimesgut/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 25.05.2021 - 14:00


Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Tüm Kısımlar için; İstekliler, (her bir kısım için) teklif ettiği malzemelerin teknik özelliklerinin şartname gereksinimlerini sağladığını gösteren katolog/broşürleri teklifleri ile birlikte İdare’ye sunacaklardır.
I. Kısım için; İstekliler, imal edilecek vanaların teknik özelliklerini sağladığı belgelemelidir. (Alım konusu mala ilişkin www.api.org internet sitesi üzerinden alınmış, API 6D standardına uygun olduğunu gösterir Resmi API Monogramı Kullanım Yetki Belgesi)ni teklifleri ile birlikte İdare’ye sunacaklardır.
IV. Kısım için; İstekliler, imal edilecek boruların teknik özelliklerini sağladığı belgelemelidir. (Alım konusu mala ilişkin www.api.org internet sitesi üzerinden alınmış, API 5L standardına uygun olduğunu gösterir Resmi API Monogramı Kullanım Yetki Belgesi)ni teklifleri ile birlikte İdare’ye sunacaklardır.

4.4. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

4.5. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

4.5.1. Yerli malı teklif eden isteklilere % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır

4.6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve  250 TRY (İki Yüz Elli Türk Lirası) karşılığı BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü İkmal Müdürlüğü Eskişehir Yolu 23.km Yapracık Etimesgut/ANKARA adresinden satın alınabilir. (Doküman Bedelinin BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü Vakıflar Bankası Bilkent/Ankara TR860001500158007292429682 hesabına havale/EFT yoluyla aktarılması gerekmektedir. Doküman almaya gelirken makbuzun getirilmesi ve İdareye teslim edilmesi gerekmektedir.)

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 400 TRY (Dört Yüz Türk Lirası) doküman bedelini BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü’nün T. Vakıflar Bankası Bilkent/ANKARA Şubesi Nezdindeki TR860001500158007292429682 no.lu cari hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının, doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. İdare, talebin alındığı tarihte dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

4.7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Doğal Gaz işletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü, Haberleşme Birimi, Eskişehir Yolu 23.km Yapracık Mevki Etimesgut / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

4.8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

4.9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 24.07.2021 tarihinden önce olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

4.10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 

4.11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

4.12. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.13. Bu ihale, aksi belirtilmediği takdirde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir