İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
İşin Adı Elektrik Malzemeleri, Genel Aydınlatma Ürünleri, Kablo, Led Sokak Aydınlatma Armatürü Ve Direk
İlan Tarihi 10.05.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 9.06.2021 11:30:00
Son Teklif Tarihi 9.06.2021 11:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/267604

1-İdarenin
a) Adresi : BÜYÜK CAMI MAH. IZZET BAYSAL CAD. 99 14000 MERKEZ/BOLU
b) Telefon ve faks numarası : 4442658 - 3742170064
c) Elektronik Posta Adresi : destek@bolu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
218 kalem elektrik malzemesi,40 kalem genel aydınlatma ürünleri,34 kalem kablo, 3 kalem led sokak aydınlatma armatörü ve 2 alem elektrik direğine ait mal alım işidir
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Destek Hizmetleri Müdürlüğü Elektrik İşleri Birimi
c) Teslim tarihi : Tüm Malzemeler Eksiksiz 30(otuz) Takvim Günü İçerisinde Eksiksiz Teslim Edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : BÜYÜK CAMI MAH. IZZET BAYSAL CAD. NO:99 14000 - BOLU MERKEZ
b) Tarihi ve saati : 09.06.2021 - 11:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekliler ihale dosyasında aşağıda belirtilen belgeleri sunacaklardır.

2. KISIM

- TSE EN 60598-2-5 Belgesi
-  Armatüre ait CE Belgesi

4.KISIM
- TSE EN 60598-2-3 Belgesi
- Armatüre ait ENEC Belgesi
- Armatüre ait CE Belgesi
- Marka Tescil Belgesi.
- Besleme Modülüne ait ENEC, VDE, TÜV, TSE, KEMA veya UL belgelerinden birisi.
- Besleme modülüne ait RoHs belgesi.
- Armatüre ait laboratuvar test raporları.
- Armatüre ait ışık şiddeti(lux) değerleri.
 

5.KISIM

- TS EN 40-6 
- EN 10204 3.1
- TS EN 755-1
- TS EN 12020-1
- TS 4922

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

2.KISIM

 akredite bir kurumdan alınmış Elektrik Mühendisliği, Elektrik Taahhüt İşleri, Proje Uygulama, Ölçüm İşleri veya Bakım-Onarım İşleri yaptığını gösteren sertifika (Teklif veren firmadan veya İstekli firmanın alt yüklenicisinden)

4.KISIM
- TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya akredite bir kurumdan alınmış Elektrik Mühendisliği, Elektrik Taahhüt İşleri, Proje Uygulama, Ölçüm İşleri veya Bakım-Onarım İşleri yaptığını gösteren sertifika (Teklif veren firmadan veya İstekli firmanın alt yüklenicisinden)
-TEDAŞ Genel Müdürlüğü onaylı “Tip Proje Onay Belgesi”nin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış veya idarece aslı onaylanmış belgeyi veya TEDAŞ - MLZ/2010-057.D Revize 2020 standartlarında istenilen güç değerlerindeki ürünlerin imalatı yapılarak Tip Proje Onayı almak için TEDAŞ’a yapılan “Başvuru Belgesi”.
5.KISIM

-İhalede en uygun teklif veren firma, sözleşmeye kadar özel Tasarım 5+7 Metre Boyunda Sac Motifi Ledli, Gövdesi Ledsiz, Işıklı Alt Kaideli Alüminyum Aydınlatma Direğine ait TEDAŞ Genel Müdürlüğü onaylı “Tip Proje Onayı Belgesi” almak zorundadır. İhale üzerinde kalan istekli firma Tip Proje Onayı Belgesi’ni sözleşme evrakları ile birlikte sunmak zorundadır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekli firmalar, İhale öncesinde aşağıdaki bildirilen adetlerde ürünlerin numunesini ihale tarihinden önceki son mesai günü mesai bitimi saatine kadar Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Enerji Yönetimi ve Kentsel Aydınlatma Birimi’ne eksiksiz teslim edecektir. Yükleniciye numune teslim ettiğine dair her bir ürün için ayrı ayrı “Numune Teslim Tutanağı” verilecek olup, Numune Teslim Tutanağı’nın aslı, ihale teklif zarfı içerisinde sunacaklardır. Numune getirmeyen, numuneleri teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olmayan ve numune teslim tutanağını teklif zarfı içerisinde sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

2. Kısım için Armatürlerin teknik özelliklerini, yapısını, boyutlarını, kullanılacak chip ve besleme modülü (driver) markalarını belirten, ürünleri tanıtıcı broşür, katalog vs. belgeler (Türkçe).

Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki;

2.KISIM 9,10,11,12 ve 13. sırada bulunan “Led Projektör”lerden teknik şartnamede belirtilen özelliklerde her birinden 1’er adet,

2.KISIM 29.sırada bulunan “Solar Sokak Aydınlatma Armatürü”nden teknik şartnamede belirtilen özelliklerde 1 adet,

4.KISIM 1 ve 2.sırada bulunan TEDAŞ - MLZ/2010-057.D Revize 2020 standartlarında üretilmiş olan Led Sokak Aydınlatma Armatürlerinden 1’er adet,

5.KISIM 1 nolu özel tasarım 5+7 metre boyunda sac motifi ledli, gövdesi ledsiz, ışıklı alt kaideli alüminyum aydınlatma direğinden ve 2 nolu piksel led kitli aydınlatma direğinin her birinden 1(bir) adet5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu Belediyesi İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.