İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
İşin Adı 12 Aylık Elektrik Enerjisi Alımı
İlan Tarihi 10.05.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 8.06.2021 10:30:00
Son Teklif Tarihi 8.06.2021 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/252450

1-İdarenin
a) Adı : KAHRAMANMARAŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Yörükselim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No: 22 46050 ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ
c) Telefon ve faks numarası : 344 223 74 25 - 344 251 51 00
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 12 AYLIK ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :
1 Kısım(3 Kalem) 12 Aylık Elektrik Enerjisi Alımı Toplam 29.841.225 Kilowatt-Saat
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1- Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Ana ve Ek Binaları ve Bağlı Birimleri (Ayrıntısı teknik şartname ekinde) , 2- Afşin Devlet Hastanesi ve Bağlı Birimleri, 3- Andırın Devlet Hastanesi ve Bağlı Birimleri, 4- Çağlayancerit Devlet Hastanesi ve Bağlı Birimleri, 5- Dr.Süreyya Adanalı Göksun Devlet Hastanesi ve Bağlı Birimleri, 6- Elbistan Devlet Hastanesi ve Bağlı Birimleri, 7- Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimleri, 8- Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Bağlı Birimleri, 9- Kahramanmaraş Ağız Diş Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimleri, 10- Türkoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Bağlı Birimleri, 11- Pazarcık Devlet Hastanesi ve Bağlı Birimleri ve ihtiyaç duyulması halinde müdürlüğümüze bağlı diğer sağlık tesisleri
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici, Elektrik Piyasası mevzuatında öngörülen işlemleri her bir abonelik için mevzuat gereği yerine getirdikten sonra en geç 2021 Temmuz ayı sonu itibariyle aboneliklerin devrini alarak 01/08/2021 tarihi itibariyle kesintisiz olarak elektrik enerjisini karşılamaya başlayacaktır. İş 31/07/2022 tarihinde sona erecektir.
d) İşe başlama tarihi : 01.08.2021


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.06.2021 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yörükselim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No:22 Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ- Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İsteklilerin EPDK'nın yürürlükteki "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenmiş ilgisine göre "Elektrik Toptan Satış Lisansı" veya “ Perakende Satış Lisansı” veya "Üretim Lisansı" veya "Dağıtım" veya "OSB Üretim Lisansı" veya "Otoprodüktör Lisanslarından birini, Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edecek olup, belgenin teyit edici numarasını yeterlilik bilgileri tablosunda belirtmek zorundadır. 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörle yapılmış tek bir sözleşmeye dayalı elektrik enerjisi alımına ilişkin işler benzer iş olarak kabul edilecektir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.