İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Çiğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İşin Adı Belediyemiz Şantiye Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 415 Kalem Muhtelif Malzeme Alımı
İlan Tarihi 11.05.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 11.06.2021 10:30:00
Son Teklif Tarihi 11.06.2021 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/268769

1-İdarenin
a) Adresi : İstasyonaltı Mah. 8001/1 Sokak No : 1 35580 ÇİĞLİ/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2323764427 - 2323764427
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@cigli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Belediyemiz şantiye hizmetlerinde kullanılmak üzere; 104 kalem elektrik malzemesi, 176 kalem müşterek ve sıhhi tesisat, 135 kalem inşaat malzemesi olmak üzere toplamda 415 kalem malzeme alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Çiğli Belediyesi Şantiye Hizmet Tesisi Ambarına
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin onayına müteakkip 3 gün içinde mal alımlarına başlanıp, teslimat 31/12/2021 tarihine kadar peyder pey yapılacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Uğur Mumcu Mah. 8986 Sok. No :1 TC. Çiğli Belediye Başkanlığı, Şantiye Tesisleri Fen İşleri Müdürlüğü İdari Bina 2. Kat 35100 Harmandalı/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 11.06.2021 - 10:30


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı olduğunu gösterir belgeler ;

a) İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası taarfından istekli adına düzenlenen imalat yeterlik belgesi,

ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

TS 436 EN 1340 ve TS 2824 EN 1338 Belgelerini ihale dosyasında sunacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Numune teslim tutanağında istenen malların numuneleri.

4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Numune Listesi 125 W SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRÜ ( LED 65 W) 1ADET 400W SODYUM DEGER (LED 200W) 1 ADET 6 LIK (SARI-YEŞİL) NY 1 METRE 15 W LED AMPUL 1 ADET 1 BOY (6M) , 400 MM KORUGE BORU 1ADET KLOZET TAKIMI 1 ADET RENKLİ STAR PARKE 1 PALET GRİ KİLİT PARKE 1 PALET TUĞLA 1 PALET KİREMİT 1 PALET 1000X2000 DELİKLİ SAC (2 MM) 1 BOY 40X40X2 MM PROFİL (6 M) (ASTARLI) 1 BOY MASA ÜSTÜ KABLO DELİĞİ İÇİN ELMAS PUNCH 1 ADET HAVALI ZIMBA TELİ 15 MM (BİR PAKET 1000 ADETTİR) 1 PAKET 210X280 PARLAK BEYAZ MDF LAM (1. KALİTE) 1 TABAKA SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI, KESE KÂĞIDI (20 LT) 1 TENEKE SELÜLOZİK YOL BOYASI SARI (20 LT) 1 TENEKE GİJON 100CM 38 MM KARE PASOLU 1 ADET


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Uğur Mumcu Mah. 8986 Sok. No :1 TC. Çiğli Belediye Başkanlığı, Şantiye Tesisleri Fen İşleri Müdürlüğü İdari Bina 2. Kat 35100 Harmandalı/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.